/

Back to home page

Climate

Afgørelse om oprettelse af en gruppe for erhvervspolitik

   Fri 30/03/2001

I artikel 257 i EF-traktaten nævnes oprettelsen af et Økonomisk og Socialt Udvalg (ØSU) som allerede siden 1957 har rådgivet Kommissionen. Ikke desto mindre traf Kommissionen den 8. november 2000 afgørelse om at nedsætte et rådgivende udvalg under navnet "Gruppen for Erhvervspolitik", som har til opgave at rådgive Kommissionen om erhvervspolitikken. Eksperter skal for deres rådgivning i nogle tilfælde modtage en omkostningsgodtgørelse på op til 500 EUR om dagen.

Kan Kommissionen oplyse, hvorfor denne gruppes opgave ikke kan udføres af ØSU? Tvivler Kommissionen på nytten af merværdien af disse udtalelser fra ØSU ved at nedsætte en særskilt gruppe for erhvervspolitik? Hvordan kan Kommissionen forsvare, at der afholdes udgifter til rådgivning, som også er til rådighed gratis andetsteds? Er der på opfordringen kommet reaktioner fra medlemmer af ØSU, og er disse optaget i Gruppen for Erhvervspolitik?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-0957+0+DOC+XML+V0//DA