/

Back to home page

Climate

Äänekkäämmät lentokoneet — direktiivissä 92/14/ETY mainittu 2 luku

   Tue 11/06/2002

Direktiivin 92/14/ETY(1) 2 artiklan perusteella jäsenvaltioiden on kiellettävä 1. huhtikuuta 2002 lähtien kaikilla alueidensa lentokentillä ns. "2 luku" -tyyppiset siviili-ilmailujärjestö ICAO:n yleissopimuksen liitteessä 16 mainitut lentokoneet, joita ei ole varustettu vaimennussarjalla (hushkit).

  • Tietääkö komissio, soveltavatko kaikki jäsenvaltiot tätä säännöstä?
  • Onko sillä tietoja lentokentistä, jotka vielä nykyisin sallisivat tällaisten koneiden jatkavan toimintaansa? Mitkä lentokentät ovat kyseessä?
  • Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä niitä jäsenvaltioita ja lentokenttiä vastaan, jotka eivät käytännössä sovella direktiiviä?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-1663+0+DOC+XML+V0//FI