/

Back to home page

Climate

Beslut om inrättande av en näringslivspolitisk grupp (NPG)

   Fri 30/03/2001

I artikel 257 i EG-fördraget föreskrivs det att det skall upprättas en ekonomisk och social kommitté, som alltsedan 1957 bistått Europeiska kommissionen med råd. Det oaktat har kommissionen den 8 november 2000 fattat ett beslut om att inrätta en rådgivande kommitté som kallas en näringslivspolitisk grupp och har till uppgift att ge kommissionen råd i näringslivspolitiska frågor. Experterna lär för sin rådgivning i vissa fall få en kostnadsersättning på uppemot 500 euro per dag.

Kan kommissionen ge besked om varför inte den uppgift som handhas av denna grupp skulle kunna skötas av Ekonomiska och sociala kommittén? Är det faktum att kommissionen inrättat en näringslivspolitisk grupp ett resultat av att kommissionen tvivlar på att de råd som Ekonomiska och sociala kommittén ger för med sig något mervärde? Hur kan kommissionen försvara att kommissionen betalar för att få råd som också skulle gå att få gratis från annat håll? Kom inrättandet av denna grupp att föranleda några reaktioner från ledamöterna av Ekonomiska och sociala kommittén och togs dessa med i den näringslivspolitiska gruppen?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-0957+0+DOC+XML+V0//SV