/

Back to home page

Climate

Bullersamma flygplan ("kapitel 2" enligt direktiv 92/14/EEG)

   Tue 11/06/2002

Enligt artikel 2 i direktiv 92/14/EEG(1) skall medlemsstaterna förbjuda s.k. kapitel 2-flygplan (bilaga 16 till konventionen om internationell luftfart) på alla flygplatser på sitt territorium, om de inte är utrustade med ljuddämpningssystem.

1. Vet kommissionen om alla medlemsstater tillämpar denna bestämmelse?

 

2. Vet kommissionen något om de flygplatser som fortfarande tillåter att sådana flygplan används? Vilka är dessa flygplatser?

 

3. Vilka åtgärder avser kommissionen att vidta mot de medlemsstater och de flygplatser som inte tillämpar direktivet i praktiken?

 

(1) EGT L 76, 23.3.1992, s. 21.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-1663+0+DOC+XML+V0//SV