/

Back to home page

Climate

Dålig förvaltning på energistadgesekretariatet

   Thu 16/12/1999

Kommissionen var närvarande vid energistadgekonferensen den 30 juli 1999 när konferensens ordförande Christophersen drog uppmärksamheten till det faktum att sekretariatet fungerade mycket dåligt. Detta betonades i rapporten från Arthur D. Little som hade beställts av Christophersens företrädare, ambassadör Rutten. Kommissionen har undertecknat energistadgan och bör därför försöka säkerställa att den genomförs i praktiken. Kommissionen har gett assistans till sekretariatet genom att ge bidrag in natura (genom att tillhandahålla sammanträdeslokaler och översättning).

1. Vilka åtgärder har kommissionen vidtagit sedan detta sammanträde ägde rum för att säkerställa att man snabbt löser situationen?

 

2. Vad kommer kommissionen att göra för att säkerställa att denna situation inte upprepas?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-1999-2455+0+DOC+XML+V0//SV