/

Back to home page

Climate

Dårlig administration i sekretariatet for Energicharteret

   Thu 16/12/1999

Kommissionen var repræsenteret på Energicharterkonferencen den 30. juli 1999, hvor formanden for konferencen, Christophersen, henledte opmærksomheden på sekretariatets ineffektive funktion, som den blev beskrevet i Arthur D. Littles rapport, som blev udarbejdet på hans forgængers, ambassadør Ruttens, initiativ. Kommissionen er medunderskriver af energichartret og bør derfor være opsat på at sørge for, at den gennemføres effektivt. Kommissionen har bistået sekretariatet gennem praktisk assistance (stillet møde- og tolkefaciliteter til rådighed).

1. Hvilke skridt har Kommissionen taget efter dette møde for at sikre, at situationen behandles som et hasteanliggende?
 
2. Hvad vil Kommissionen foretage sig for at sikre, at denne situation ikke genopstår?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-1999-2455+0+DOC+XML+V0//DA
Application: old-lousewiesNL [Reload, Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: dev-lousewiesNL
Active Environment: Development [Design, Testing, Maintenance, Production]
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: newsPost
Controller: Articles
Action: displayArticle
Key(s): d_rlig_administration_i_sekretariatet_for_energicharteret
Additional Params: page = 1
tagname = climate
Caching Stats: misses: 0, culls: 0, hits: 4
Execution Time: 62ms (action ~62ms, view ~15ms)