/

Back to home page

Climate

EU:n tuki biologisen monimuotoisuuden säilyttämiselle

   Thu 30/01/2003

Valinnan ja geneettisen muuntelun kaltaisten teknologisten edistysaskeleiden ansiosta on maataloudelle voitu kehittää erittäin tuottoisia kasvilajikkeita, joita käytetään maailmalla yhä laajemmin. Tämän seurauksena maatalouden (viljely)kasvien monimuotoisuus pienenee ja alkuperäiset paikalliset kasvit häviävät. Samalla kuitenkin on olemassa vaara, että näiden "alkukasvien" sisältämä geneettinen informaatio menetetään.

Tulevia sukupolvia ajatellen olisi kuitenkin tärkeää, että kasvien monimuotoisuus säilyy mahdollisimman suurena, koska niiden sisältämä geneettinen tieto on uusien kasvien kehittämistyön tärkeä lähde. Ilmaston muuttuminen ja taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten olosuhteiden vaihtuminen takaavat sen, että tulevaisuudessakin on tarpeen luoda uusia ominaisuuksia omaavia uusia kasveja. Näin ollen on siis kirjaimellisesti elintärkeää, että vanhat viljelykasvit eivät katoa.

 

Stichting de Oerakker -niminen järjestö Alankomaiden pohjoisosassa kerää mahdollisimman monen erilaisen viljelykasvin siemeniä. Osa niistä voidaan säilyttää syväjäädytettyinä Wageningenin maatalousyliopistossa, mutta muiden lajien siemenet on vuosittain kylvettävä ja niitettävä. Järjestö on tähän asti tehnyt kaiken tämän, mutta nyt se ei enää kykene hankkimaan urakkaan tarvittavia taloudellisia ja inhimillisiä (työ tehdään vapaaehtoisvoimin) voimavaroja.

 

  • Jakaako komissio näkemykseni, että vanhojen viljelykasvien sisältämän geneettisen informaation säilyttäminen tuleville sukupolville on erittäin tärkeää?
  • Yhtyykö komissio kantaani, että tässä on kyse niin suuresta yhteiskunnan edusta, että on turvauduttava jatkuvuuden takaavaan lähestymistapaan?
  •  Mitä mahdollisuuksia on olemassa tämänkaltaisten hankkeiden yhteisön tasolla tapahtuvaan tukemiseen joko taloudellisesti, tai yhteisen organisaation kautta, tai vastaavanlaisia projekteja koskevia tietoja vaihtamalla tai muulla tavoin?

 

 


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2003-0175+0+DOC+XML+V0//FI