/

Back to home page

Climate

Ikke-vaccinationspolitikken i forbindelse med mund- og klovsygeepidemien

   Thu 19/04/2001

Som bekendt har nedslagtningen af et meget stort antal i reglen sunde dyr i forbindelse med mund- og klovsygeepidemien vakt uro i hele Europa. Den nederlandske landbrugsminister ønsker derfor en revision af den ikke-vaccinationspolitik, der blev indført i 1991, men har hidtil ikke fået Kommissionens støtte hertil.

Nederlandene førte fra begyndelsen af halvtredserne til indførelsen af ikke-vaccinationspolitikken i EU en politik, som gik ud på systematisk vaccinering af alt kvæg. Kvæget blev ofte holdt på blandede bedrifter med andre dyr. Imidlertid var hele den nederlandske husdyrbestand fra halvtredserne fri for mund- og klovsyge.

 

1. Har Kommissionen kendskab hertil?

 

2. Mener Kommissionen, at denne løsning på europæisk plan også vil kunne holde den europæiske kvægbestand fri for mund- og klovsyge, og

 

a) i benægtende fald, hvorfor mener den ikke, at det, der er lykkedes på nederlandsk plan, vil kunne lykkes på europæisk plan?

b) i bekræftende fald, hvorfor anfører den som argument for ikke at opgive ikke-vaccinationspolitikken bl.a. udgifterne til vaccinering af alle 300 mio. stk. husdyr i EU, selv om det var nok at vaccinere de ca. 50 mio. kvæg.

 

3. Kommissionen fastslår, at der efter vaccination af et dyr går endnu seks dage, før vaccinationen virker. Kan Kommissionen oplyse, hvilke videnskabelige undersøgelser den har baseret denne udtalelse på?

 

4. Kommissionen fastslår, at opgivelse af ikke-vaccinationsprincippet kunne betyde, at EU mister en del af sit afsætningsmarked. Er Kommissionen enig med os i, at den nuværende mund -og klovsygeepidemi og de masseslagtninger, der er forbundet hermed, i lige så høj grad er med til at hæmme salget af kød, både i og uden for EU?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-1195+0+DOC+XML+V0//DA