/

Back to home page

Climate

Konsekvenser för den marina miljön av lågfrekvent aktivt sonar (LFAS)

   Fri 06/12/2002

I en rapport till Förenta staternas representanthus anger U.S. Marine Mammal Commission med oro att ett globalt täckande LFAS-system ”kan få konsekvenser för samtliga arter och bestånd av marina däggdjur”(1). Är kommissionen medveten om detta?

Konsekvenserna över tid för den marina miljön och dess biologiska processer av LFAS och andra typer av högintensivt aktivt sonar är mycket litet kända. Är kommissionen medveten om detta?

 

U.S. National Research Council har uttryckt sin oro över att LFAS och andra typer av högintensivt aktivt sonar kan rubba den marina födokedjan, bland annat genom att skada djurplankton och fisk. Är kommissionen medveten om detta? Är kommissionen medveten om att företrädare för fiskarna i Plymouth i England har begärt att forskning inleds om effekterna på lokala fiskbestånd av den brittiska flottans sonar med hänvisning till en nedgång i bestånden av vissa arter sedan man inledde övningar med sonar i området?

 

På Kanarieöarna strandade nyligen 15 näbbvalar varav 14 dog. Samtidigt genomförde Nato:s medelhavsflotta övningar i området. En obduktion av de döda valarna visade att de hade lidit skador i hjärnan och innerörat. Är kommissionen medveten om detta?

 

Är kommissionen medveten om att den ljudförorening som LFAS och andra typer av högintensivt sonar ger upphov till strider mot Förenta nationernas havsrättskonvention (UNCLOS).(2)

 

Med beaktande av medlemsstaternas åtagande under rådets direktiv 92/43/EEG(3), vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att se till att direktivet efterlevs?

 

Denna teknik kan få konsekvenser för en rad olika arter och kan skada marina miljöer runt om i världen. Med detta i åtanke, vilka forskningsinsatser är under förberedelse i Europa för att studera effekterna av LFAS och andra typer av högintensivt sonar på marint liv och kartlägga de kumulativa och samverkande effekterna av att ett flertal stater tillämpar denna teknik samtidigt? Vilka särskilda åtgärder har kommissionen övervägt att vidta för att bevaka eller styra spridningen av denna teknik i europeiska vatten eller bland dess medlemmar?

 

 

(1) Rapporten hänvisar till en rad möjliga effekter, från döden genom lungblödning till störning av ät-, fortplantnings- och diförmågan liksom förmågan att kommunicera med ljudvågor och andra livsviktiga beteenden.

(2) Enligt artikel 196 i Förenta nationernas havsrättskonvention från 1982 skall berörda länder vidta sådana åtgärder som krävs för att förhindra, minimera och kontrollera föroreningar av den marina miljön som uppkommer genom bruk av tekniker som faller under deras ansvarsområden eller kontroll. Artiklarna 204–206 anger kraven för förberedande och spridning av miljökonsekvensbeskrivningar.

(3) EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2002-0096+0+DOC+XML+V0//SV