/

Back to home page

Climate

Matalataajuuksisen aktiivikaikuluotaimen (Low Frequency Active Sonar, LFAS) vaikutukset meren eliöstöön

   Fri 06/12/2002

Onko komissio tietoinen, että yhdysvaltalainen merinisäkkäitä tutkiva toimikunta ilmaisi raportissaan kongressille olevansa huolestunut siitä, että LFA-järjestelmän maailmanlaajuinen käyttö saattaa vaikuttaa kaikkiin merinisäkäslajeihin ja -yhteisöihin(1)?

Onko komissio tietoinen, että LFA:n ja muiden tehokkaiden kaikuluotaimien pitkän aikavälin vaikutuksista meren eliöstöön tai ekologisiin prosesseihin tiedetään hyvin vähän?

 

Onko komissio tietoinen, että yhdysvaltalainen National Research Council -komitea pelkää, että LFA:n ja muiden tehokkaiden kaikuluotaimien käyttö vaikuttaa ravintoketjuun merissä, eläinplankton ja kalat mukaan lukien? Tietääkö komissio, että kalastajien johtavat edustajat Plymouthissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ovat pyytäneet, että kuninkaallisen laivaston kaikuluotaimien vaikutukset paikallisiin kalakantoihin tutkitaan, koska joidenkin kalalajien saaliit ovat huonontuneet sen jälkeen, kun laivasto aloitti kaikuluotainharjoitukset alueella?

 

Onko komissio tietoinen, että Kanariansaarten rannoille ajautui hiljattain 15 nokkavalasta, joista 14 menehtyi? Valailla todettiin ruumiinavauksessa aivo- ja sisäkorvanvaurioita. Tapahtuman aikaan alueella pidettiin merisotaharjoitukset yhteistyössä Naton Välimeren laivaston kanssa.

 

Onko komissio tietoinen, että LFA:n ja muiden tehokkaiden kaikuluotaimien synnyttämä melusaaste rikkoo Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimusta(2)?

 

Mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä varmistaakseen neuvoston direktiivistä 92/43/ETY(3) jäsenvaltioille aiheutuvien velvoitteiden noudattamisen?

 

Tämän tekniikan käytöllä saattaa olla maailmanlaajuinen vaikutus useisiin merissä eläviin lajeihin ja tuhota niiden elinympäristöä. Miten Euroopassa aiotaan tutkia LFA:n ja muiden tehokkaiden kaikuluotaimien vaikutusta meren eliöstöön, näiden vaikutusten kasautumista ja yhteisvaikutusta, kun useat valtiot käyttävät tekniikkaa samanaikaisesti? Mihin toimenpiteisiin komissio harkitsee ryhtyvänsä tutkiakseen tai säädelläkseen tämän tekniikan yleistyvää käyttöä eurooppalaisilla merialueilla tai jäsenvaltioiden merialueilla?

  • Vaikutukset voivat vaihdella "keuhkoverenvuodon aiheuttamasta kuolemasta ruokinnan, lisääntymisen, poikasten hoidon, akustisen yhteydenpidon ... tai muiden elintärkeiden toimintojen häiriöihin".
  •  Vuoden 1982 Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimus: 196 artiklassa vaaditaan, että maiden on ryhdyttävä "kaikkiin tarpeellisiin toimiin sellaisen meriympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja valvomiseksi, joka johtuu niiden lainkäyttövaltaan tai valvontaan kuuluvien teknisten menetelmien käytöstä". 204–206 artiklassa vaaditaan ympäristövaikutusten arviointia ja tuloksista tiedottamista.
  • EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7

 

 


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2002-0096+0+DOC+XML+V0//FI