/

Back to home page

European Parliament Climate

Non-vaccinatiebeleid bij uitbraak van mond- en klauwzeer (MKZ)

   Thu 19/04/2001

Zoals u bekend, is er Europabreed onrust ontstaan over het op grote schaal doden van meestal gezonde dieren in het kader van de mond- en klauwzeerepidemie. De Nederlandse minister van Landbouw wil nu een herziening van het non-vaccinatiebeleid uit 1991, maar kreeg daarvoor tot nu toe geen steun van de Europese Commissie.

Nederland voerde vanaf het begin van de jaren vijftig tot de invoering van het Europese non-vaccinatiebeginsel in 1991 een beleid waarbij structureel alleen runderen gevaccineerd werden. Deze runderen liepen vaak rond op gemengde bedrijven met ander vee. Toch was de gehele Nederlandse veestapel vanaf de jaren vijftig vrij van MKZ.

  1. Is de Commissie bekend met deze feiten?
  2. Is de Commissie van mening dat deze aanpak, op Europese schaal toegepast, de Europese veestapel eveneens MKZ-vrij zou houden, en
    a) zo nee, waarom denkt zij dat wat in Nederland opging op Europees niveau niet opgaat?
    b) zo ja, waarom baseert zij haar argumentatie tegen opgave van het non-vaccinatiebeleid mede op de kosten van het inenten van alle 300 miljoen stuks vee in de EU, terwijl met alleen de ca. 50 miljoen runderen volstaan zou kunnen worden?
  3. De Commissie stelt dat het na inenting van een dier nog zes dagen duurt voordat de vaccinatie effectief is. Kan de Commissie aangeven op welke wetenschappelijke onderzoeken zij zich daarbij baseert?
  4. De Commissie stelt dat loslaten van het non-vaccinatiebeginsel zou betekenen dat de EU een deel van haar afzetmarkt verliest. Is zij het met ons eens dat de huidige MKZ-epidemie, en de massaslachtingen waarmee die bestreden wordt, de afzet van vlees, zowel binnen als buiten de EU, evenmin bevorderen?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-1195+0+DOC+XML+V0//NL