/

Back to home page

Climate

Politiken om att inte vaccinera då en epidemi av mul- och klövsjuka brutit ut

   Thu 19/04/2001

Efter vad vi vet är man över hela Europa orolig för att djur som för det mesta är friska slaktas ner i stor skala på grund av mul- och klövsjukeepidemin. Nederländernas jordbruksminister vill nu ändra på den politik som gällt sedan 1991, nämligen att det inte skall vaccineras mot sjukdomen, men hittills har Europeiska kommissionen inte givit något stöd till detta.

I Nederländerna har man från och med början av femtiotalet till och med att den europeiska politiken om att det inte skulle vaccineras infördes 1991 haft en politik som gick ut på att i princip endast nötkreatur vaccinerades. Dessa nötkreatur fanns ofta på jordbruksföretag där de blandades med andra kreatur. Likväl var hela den nederländska kreatursstocken fri från mul- och klövsjuka från och med femtiotalet.

 

1. Känner kommissionen till detta?

 

2. Anser kommissionen att detta tillvägagångssätt, ifall det tillämpades i europeisk skala skulle leda till att den europeiska kreatursstocken hölls fri från mul- och klövsjuka?

 

a) om inte, varför tror kommissionen att det som fungerat i Nederländerna inte skulle fungera på det europeiska planet?

b) om kommissionen anser det, varför tar kommissionen de stora kostnaderna för att vaccinera alla 300 miljoner kreatur i Europa som argument till förmån för en politik som går ut på att djuren inte heller i fortsättningen skall vaccineras, då det ju skulle räcka med att ungefär 50 miljoner kreatur vaccinerades?

 

3. Kommissionen hävdar att det tar sex dagar från och med att ett djur vaccinerats till och med att vaccinationen börjar verka. Kan kommissionen ange på vilka vetenskapliga undersökningar den därvid baserat sig?

 

4. Kommissionen hävdar att EU skulle förlora en del av sin marknad om EU skulle upphöra med sin politik att djuren inte skall vaccineras. Håller kommissionen med oss om att den nuvarande mul- och klövsjukeepidemin och de massnedslaktningar som iscensätts för att bekämpa den, är till ännu mindre nytta för att kött från EU skall få ökad åtgång, både inom och utanför EU?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-1195+0+DOC+XML+V0//SV