/

Back to home page

Climate

Slecht beheer bij het secretariaat van het energiehandvest

   Thu 16/12/1999

De Europese Commissie was aanwezig bij de energiehandvest-conferentie op 30 juli 1999, waarop de conferentievoorzitter, de heer Christophersen, de aandacht heeft gevestigd op het ernstig terkortschieten van het secretariaat, zoals blijkt uit het verslag van Arthur D. Little, waartoe zijn voorganger, ambassadeur Rutten, opdracht had gegeven. De Europese Commissie is medeondertekenaar van het energiehandvest en heeft in die hoedanigheid belang bij een doeltreffende tenuitvoerlegging daarvan. Zij heeft het secretariaat op diverse manieren assistentie verleend (bijvoorbeeld het leveren van vergader- en vertaalfaciliteiten)

  1. Welke stappen heeft de Commissie sinds bedoelde vergadering ondernomen om de situatie op korte termijn te verbeteren?
  2. Wat doet de Commissie om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich weer voordoet?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-1999-2455+0+DOC+XML+V0//NL