/

Back to home page

Climate

Støjende "Kapitel 2-fly" og Rådets direktiv 92/12/EØF

   Tue 11/06/2002

I henhold til artikel 2 i Rådets direktiv 92/14/EØF(1) skal medlemsstaterne fra 1. april 2002 sikre, at flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 2, i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, ikke opererer på lufthavne på deres område, medmindre de er udstyret med støjdæmpningsanordninger.

1. Ved Kommissionen, om samtlige medlemsstater overholder denne bestemmelse?
 
2. Har Kommissionen oplysninger om lufthavne, der stadig giver tilladelse til, at sådanne flyvemaskiner opererer på deres område, og hvilke lufthavne drejer det sig i givet fald om?
 
3. Hvilke foranstaltninger har Kommissionen til hensigt at iværksætte mod de medlemsstater og de lufthavne, som ikke overholder dette direktivs bestemmelser?
 
(1) EFT L 76 af 23.3.1992, s. 21.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-1663+0+DOC+XML+V0//DA