/

Back to home page

Climate

Stängning av kärnkraftverket i Borsele i Nederländerna

   Fri 22/06/2001

Den nederländska tidningen De Volkskrant skrev den 1 juni 2001 att kommissionären ansvarig för energifrågor, Loyola de Palacio del Valle-Lersundi, i ett möte i Arnhem dagen innan sagt att den tidiga stängning av kärnkraftverk som föreslagits av den nederländska regeringen inte var en bra idé. Hon sade också att det inte skulle vara möjligt att uppfylla Kyotokraven utan kärnkraft. Uttalandena citerades även i andra medier.

1. Kan kommissionären bekräfta att hon gjort dessa uttalanden?

 

2. Är kommissionären medveten om kärnkraftens miljömässiga nackdelar jämfört med andra icke-fossila energislag?

 

3. Är kommissionären medveten om den nederländska regeringens arbete för att främja användningen av andra icke-fossila energislag än kärnkraft?

 

4. Kan kommissionären presentera några konkreta och övertygande bevis på att den nederländska regeringens nuvarande politik äventyrar dess förmåga att uppfylla sina åtaganden under Kyotoprotokollet?

 

5. Om inte, i bristen på bevis, varför valde hon att på ett sådant flagrant sätt söka främja kärnkraftsindustrins snäva intressen?

 

6. Håller kommissionären med om att det är upp till den nederländska regeringen att avgöra hur (till skillnad från om) den ska uppfylla sina åtaganden under Kyotoprotokollet?

 

7. Vilket stöd finner kommissionären i fördragen för att blanda sig i den nederländska energipolitiken?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-1831+0+DOC+XML+V0//SV