/

Back to home page

Climate

Virkningerne af low frequency active sonar (LFAS) på livet i havet

   Fri 06/12/2002

Har Kommissionen kendskab til, at USA's Marine Mammal Commission (kommission for havpattedyr) i en rapport til Kongressen har udtrykt frygt for, at en verdensomspændende anvendelse af LFAS-systemet, "muligvis vil kunne påvirke alle arter og bestande af havpattedyr"(1)?

Har Kommissionen kendskab til, at man kun ved meget lidt om, hvilke langtidsvirkninger LFAS og andre højintensive aktive sonarer har på livet i havet eller på de økologiske processer?

Har Kommissionen kendskab til, at USA's National Research Council (nationale forskningsråd) har udtrykt bekymring over, at LFAS og andre højintensive aktive sonarer muligvis vil kunne påvirke fødekæden i havet, herunder zooplankton og fisk? Ved Kommissionen, at højtstående personer inden for fiskerierhvervet i Plymouth, Det Forenede Kongerige, kræver, at der udføres forskning i, hvilke virkninger the Royal Navy's sonar har på de lokale fiskebestande, idet de anfører, at nogle arter er gået tilbage, efter at man er begyndt at foretage øvelser med sonar i området?

Har Kommissionen kendskab til, at der for nylig på De Kanariske Øer strandene 15 næbhvaler, hvoraf de 14 døde, og at dette faldt sammen med, at der blev afholdt flådeøvelser i forbindelse med NATO's middelhavsflåde? Autopsien viste, at de havde fået hjernelæsioner og beskadigelser i det indre øre.

Har Kommissionen kendskab til, at den støjforurening, som LFAS og andre højintensive sonarer forårsager, krænker FN's havretskonvention(2)?

I betragtning af at medlemsstaterne har forpligtelser i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF(3), hvilke foranstaltninger har Kommissionen da til hensigt at træffe for at sikre, at direktivet overholdes?

I erkendelse af at denne teknologi kan påvirke en række arter og nedbryde havmiljøet over hele verden, hvilken forskning er der da planlagt i Europa for at undersøge indvirkningerne af LFAS og andre former for højintensive sonarer på livet i havet og kortlægge de kumulative og samvirkende virkninger af, at flere nationer samtidig anvender denne teknologi? Hvilke specifikke aktioner har Kommissionen overvejet at iværksætte for at undersøge eller regulere spredningen af denne teknologi i de europæiske farvande eller blandt medlemslandene?

(1) Mulige virkninger er "død som følge af blødninger i lungerne, forstyrrelse af evnen til at spise, formere sig, tage sig af yngelen, samt af evnen til at kommunikere akustisk ... og anden livsvigtig adfærd".

(2) I henhold til artikel 196 i De Forenede Nationers havretskonvention af 1982 skal staterne "træffe alle nødvendige foranstaltninger til at forebygge, begrænse og kontrollere forurening af havmiljøet, som hidrører fra anvendelse af teknologi under deres jurisdiktion eller kontrol"; i artikel 204-206 kræves det, at staterne skal udarbejde og udsende miljøindvirkningsvurderinger.

(3) EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2002-0096+0+DOC+XML+V0//DA