/

Back to home page

D66 ALDE/ELDR

D66 boekt succes op ELDR-congres

   Sun 02/05/1999

Op het congres van de Europese koepel van (sociaal-)liberale partijen heeft D66 voor veel van haar moties een meerderheid weten te vinden.

Het ELDR-congres in Berlijn, waar eind april het gezamenlijke verkiezingsprogramma van de Europese liberaal-democratische partijen werd vastgesteld, is voor D66 naar tevredenheid verlopen. Een groot aantal van onze amendementen werd aangenomen. Hierdoor is een programma ontstaan dat, tezamen met ons eigen manifest, een goede basis biedt om de Europese verkiezingen in te gaan.

Het debat in de plenaire over de amendementen was heftig en sommi ge onderwerpen leiden tot diepe meningsverschillen. Dit bleek direkt al bij het D66-amendement over de plaatsing van de hoofdstukken. In de oorspronkelijke opzet opende het programma met het economisch beleid, en kwam democratisering op een tweede plaats. Onze eigen programmacommissievoorzitter Michiel Scheffer beargumenteerde dat dat met het terugtreden van de Commissie, waarin de ELDR een voortrekkersrol gespeeld heeft, niet de juiste volgorde kon zijn. Dit was een punt waarop economisch-liberalen en soc iaal-liberalen van mening verschilden. Met een meerderheid van één stem werd het D66-voorstel aangenomen. Op zo'n moment ben je erg blij dat onze delegatie met 15 personen bijna het maximum aantal stemmen uit kan brengen!

Andere D66-amendementen, die op bas is van ons eigen Tweede Kamer-verkiezingsprogramma waren opgesteld, pleitten ervoor dat bij alle beleidsvorming gekeken moet worden naar de effecten op dierenwelzijn, dat er bij het besteden van de struktuurfondsen geselecteerd wordt op programma's die duu rzaam zijn en met goed bestuur worden uitgevoerd, en voor de invoering van transnationale lijsten bij Europese verkiezingen. Al deze wijzigingsvoorstellen haalden het. De VVD daarentegen zag zich genoodzaakt om een amendement waarmee zij de Kyoto-verplich tingen voor de reductie van CO2-uitstoot uit het programma wilde halen in te trekken wegens gebrek aan steun.

Naast het Europees verkiezingsprogramma stond, terecht, de crisis in Kosovo centraal. Veel sprekers, met name Britten en Zweden, bepleitten sterke militaire maatregelen, inclusief het sturen van grondtroepen, om een einde te maken aan de humanitaire ramp aldaar. Armend Mustafa van onze Kosovaarse zusterpartij was erin geslaagd om naar het congres te komen. Hij kreeg een staande ovatie voor zijn koms t en voor zijn emotionele oproep om Kosovo te hulp te komen, desnoods met alle militaire middelen die nodig zijn. Als gebaar van solidariteit werd de Liberale Partij van Kosovo op het congres welkom geheten als officieel lid van de ELDR, ook al voldeed zij nog niet aan alle criteria.

Het verdere programma was grotendeeld gevuld met obligate toespraken. De enige die voor leven in de brouwerij zorgde was Thom de Graaf met zijn pleidooi om ook op Europees niveau onderscheid te maken tussen soft- en hard-dru gs. Dit schoot de Zweedse liberalen in het verkeerd keelsgat, met als gevolg een stevige discussie. Bolkestein daarentegen, die sprak in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Liberale Internationale, waar D66 sinds het laatste congres ook lid van is, hi e ld het rustig. Zijn toespraak was een brave opsomming van bekende Europese punten: meer werkgelegenheid en meer tranparantie (let op de volgorde). Ook poneerde hij het VVD-stokpaardje dat de nationale parlementen meer zeggenschap over Europa moeten krijge n. Jammer alleen dat dit inconsistent is met de VVD-opstelling in de Tweede Kamer, waar ze tegen het spreekrecht voor Euro-parlementariërs zijn . Eenzelfde probleem deed zich voor met zijn verhaal over Kosovo. Bolkestein bepleitte dat daarvoor meer geld uit getrokken moest worden. Maar met de 250 miljoen euro die de EU net gegeven heeft is de hele EU-reserve voor de komende jaren weg. Hoe dit voornemen te rijmen is met het hameren van VVD op een vermindering van de EU-bijdragen vergat hij erbij te vertellen.

Al met al een goed congres, waar delegatieleider Wilfried Derksen tevreden op terug kan kijken. Het programma hebben we, nu moet alle energie op de campagne gericht worden!