/

Back to home page

D66 ALDE/ELDR European Parliament Climate

EU-stöd till bevarad biologisk mångfald

   Thu 30/01/2003

Den tekniska utvecklingen har genom växtförädling och genetisk modifiering lett till att vi fått högavkastande jordbruksgrödor som odlas alltmer i hela världen. Följden av detta blir att den biologiska mångfalden i fråga om (odlade) jordbruksgrödor blir allt mindre, i och med att de ursprungliga lokala växterna försvinner. Detta innebär emellertid också ett hot om att den genetiska informationen i dessa "urväxter" skall gå förlorad.

Kommande generationer har dock ett intresse av att det skall finnas kvar en så stor mångfald som möjligt bland växterna, eftersom den genetiska informationen i dem är en viktig källa till nya växter. Klimatförändringen och de föränderliga ekonomiska, sociala och ekologiska omständigheterna leder till att det också i framtiden kommer att finnas en efterfrågan på nya växter med nya egenskaper. Det är således i bokstavlig bemärkelse livsviktigt att gamla kulturväxter får finnas kvar.

 

Det finns en organisation i norra Nederländerna som heter Stichting de Oerakker och som samlar in frön från så många olika kulturväxter som möjligt. Somliga arter kan bevaras i djupfryst tillstånd vid lantbruksuniversitetet i Wageningen, men andra måste årligen sås och skördas. Hittills har Stichting de Oerakker sysslat med sådant arbete, men nu kan organisationen inte längre göra det, till följd av att det saknas både ekonomiska resurser och arbetskraft (organisationens arbete görs av frivilliga).

 

1. Delar kommissionen min åsikt om att det är av stor vikt för kommande generationer att den genetiska informationen i gamla kulturväxter bevaras?

 

2. Håller kommissionen med mig om att det handlar om ett så pass stort samhällsintresse att kontinuiteten i arbetet måste garanteras?

 

3. Vilka möjligheter har EU att stöda sådana projekt, antingen ekonomiskt, organisatoriskt, genom utbyte med liknande projekt annorstädes i Europa eller på andra sätt?

 


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2003-0175+0+DOC+XML+V0//SV