/

Back to home page

D66 ALDE/ELDR European Parliament

Financieel jaarverslag eurofractie

   Thu 07/06/2001

De D66-eurofractie heeft haar financiële jaarverslag over 2000 gepubliceerd. Dankzij de mede op initiatief van D66 tot stand gekomen gedragscode voor europarlementariërs zijn alle Nederlandse leden van het Europees Parlement verplicht openheid te geven over hoe zij hun onkostenvergoedingen besteden.

De D66-eurofractie heeft haar financiële jaarverslag over 2000 gepubliceerd. Dankzij de mede op initiatief van D66 tot stand gekomen gedragscode voor europarlementariërs zijn alle Nederlandse leden van het Europees Parlement verplicht openheid te geven over hoe zij hun onkostenvergoedingen besteden.

De gedragscode, die door alle Nederlandse europarlementariërs is ondertekend, bevat de volgende bepalingen:

De Nederlandse leden van het Europees Parlement declareren alleen werkelijk gemaakte reiskosten. Zij maken gebruik van de door het Parlement ingestelde regeling tot terugbetaling van teveel uitbetaalde reiskosten. De algemene onkostenvergoeding wordt uitsluitend besteed aan de ondersteuning van parlementaire werkzaamheden. De leden zullen eenmaal per jaar een overzicht publiceren van de wijze waarop deze maandelijkse vergoeding is besteed. De vergoeding voor personeelskosten die de leden ontvangen wordt uitsluitend aangewend voor personele ondersteuning. De Nederlandse Europarlementariers maken alleen gebruik van regelingen en voorzieningen van het Parlement indien bestaande Nederlandse regelingen ontoereikend zijn. Zij nemen geen deel (meer) aan de vrijwillige aanvullende pensioenregeling van het Parlement. Eventuele inkomsten uit nevenactiviteiten worden opgenomen in het daartoe bestemde openbaar register. De leden maken dit voor de burgers gemakkelijk toegankelijk door deze op internet te publiceren. De Nederlandse leden aanvaarden alleen een dagvergoeding voor dagen die daadwerkelijk besteed worden aan parlementaire activiteiten. Wanneer een lid in Brussel of directe omgeving zijn vaste woonplaats heeft, dan reduceert hij de dagvergoeding tot 1/3, tenzij aantoonbaar extra kosten worden gemaakt. Iedere delegatie maakt een jaarlijkse rapportage over de wijze waarop de code wordt nageleefd en maakt deze na beoordeling door een onafhankelijke deskundige openbaar.

Het financieel jaarverslag van de D66-eurofractie over het jaar 2000 kunt u hier in Word-formaat downloaden.