/

Back to home page

Dutch Politics D66 Economy

Innovatie-inspanningen werpen vruchten af

   Mon 03/04/2006

Er is veel gezegd en geschreven over het Innovatieplatform en niet altijd in positieve zin. Toch vindt D66 de resultaten van de midterm review bemoedigend. “We zijn van ver gekomen en in 3 jaar is veel gebeurd. Innovatie staat hoog op de politieke agenda. Er is aantoonbaar meer geïnvesteerd in kennis en onderwijs en er vindt een cultuuromslag plaats, weg van het egalitaire denken. Excellentie mag, eindelijk!” aldus Lousewies van der Laan. D66 is in het kabinet gegaan met een ambitieuze innovatieagenda. Vooral de verstarde structuren zijn D66 een doorn in het oog. “Als universiteiten en technologische instituten niet worden geprikkeld om naar buiten te kijken, waarom zouden ze het dan doen?” vraagt Lousewies van der Laan zich af. D66 vindt de historische verdeelsleutels dan ook de nekslag voor een open en dynamische kennisinfrastructuur. “Meer vraaggerichte sturing, meer afrekenen op prestaties en samenwerking zijn nodig. Dankzij het Innovatieplatform wordt er nu serieus gekeken naar de prestatiefinanciering van universiteiten. Maar het MKB moet ook een voet tussen de deur krijgen van de kennisinstellingen. Het is goed dat het kabinet het aantal kennisvouchers verdubbelt. Als deze ook nog eens worden gematcht, dan zijn we nog een stap verder”. De veranderingen mogen wat D66 betreft niet stranden in gepolder en bureaucratisch getouwtrek. “Er zijn veel plannen en adviezen uitgebracht, maar daar mag het niet bij blijven. Ik zie de uitvoering van de plannen als de grootste uitdaging van de tijd die komen gaat. Maar investeren in kennis en innovatie is de enige weg vooruit. Alleen een kennisgedreven economie kan de uitdagingen van de globalisering en komende vergrijzingsgolf aan”.