/

Back to home page

Europe D66 ALDE/ELDR European Parliament

Liberalen halen anti-wetenschappelijk rapport van de agenda

   Mon 12/11/2001

De liberale groep in het Europees Parlement heeft op verzoek van D66 het rapport Menselijke Genetica van de agenda van het Europees Parlement afgehaald. Een liberaal amendement op de agenda haalde doorvoor vandaag een meerderheid. Het rapport komt pas over twee weken opnieuw aan de orde. De stemming is een nederlaag voor de christen-democraten die, met steun van de groene fractie en christelijk rechts, probeerden het rapport in ijltempo door het Parlement goedgekeurd te krijgen.

D66-fractievoorzitter Lousewies van der Laan protesteerde met de agendawijziging tegen de handelswijze van de christen-democratische fractie in het EP. Nadat de conservatieve krachten in het Parlement erin waren geslaagd het rapport van de speciale commissie Menselijke Genetica op het laatste moment sterk in hun richting te beïnvloeden, wilden zij dit zo snel mogelijk op de plenaire agenda van het Parlement krijgen. Van der Laan: “Voor het rapport zoals het er nu uitziet is er absoluut geen meerderheid in het Parlement. Daarom wilden de christen-democraten, die de tekst eerder flink in hun richting hadden weten om te buigen, het rapport nog twee dagen nadat de vertaling beschikbaar kwam in stemming werd gebracht. Op die manier zou het nauwelijks mogelijk zijn het rapport bij te sturen. Dat is natuurlijk onacceptabel bij een dergelijk ingewikkeld en gevoelig rapport.”

Eerder haalde Van der Laan en haar VVD-collega Maaten uit naar de christen-democraten, christelijk rechts en de groene groep in het Europees Parlement. In de speciale commissie Menselijke Genetica waren zij erin geslaagd een uiterst restrictieve lijn uit te zetten. Van der Laan: “Als dit rapport zo zou zijn aangenomen, zou de Europese lijn nog restrictiever zijn dan het beleid dat de Amerikaanse president Bush op deze onderwerpen voorstaat. Daarvoor is in Europa en naar mijn stellige overtuiging ook in het Europees Parlement geen draagvlak.”

Het amendement van de liberale groep haalde een meerderheid doordat het steun kreeg van de socialistisch fractie. Van der Laan is daar gelukkig mee: “Zeker bij dit soort ethische discussies horen geen politieke trucs, maar is het belangrijk dat we een zorgvuldig, open en eerlijk debat voeren. Dit rapport is lijvig en de kwesties die erin worden behandeld zijn niet de meest eenvoudige. Dat mag je er niet even snel doorheen jagen.”

Het rapport komt over twee weken weer terug in het Europees Parlement. Volgens Van der Laan is dat een belangrijk winstpunt: “Twee weken is een fatsoenlijke tijd om amendementen voor te bereiden op het rapport. Ik hoop ook dat patiëntenverenigingen en wetenschappers deze kans benutten om hun europarlementariërs te laten weten dat zij niet bij voorbaat de deur op slot willen doen voor allerlei vormen van wetenschappelijk onderzoek. Het zou een slechte zaak zijn als we onderzoek naar toekomstige remedies voor bijvoorbeeld Alzheimer of borstkanker bij voorbaat verbieden.”

In de komende zes jaar besteed de Europese Unie 17,5 miljard euro aan wetenschappelijk onderzoek. Het Fiori-rapport poogt ethische grenzen te stellen aan het soort onderzoek dat kan worden gefinancierd. Daar is volgens D66 niets op tegen, maar de lijn die is gekozen is voor de Democraten veel te restrictief. Enkele opvallende punten uit het rapport zijn:

- Een volstrekt verbod op therapeutisch klonen, terwijl deze techniek als veelbelovend geldt om Alzheimer, Parkinsons, diabetes en AIDS patiënten te helpen. Het rapport wil geen onderscheid maken tussen therapeutisch klonen en het klonen van mensen en wil het totaalverbod op elk klonen op Europees niveau vastleggen.

- Een verbod op onderzoek naar het veranderen van menselijk DNA, ook wanneer het bijvoorbeeld mogelijk zou worden een menselijk gen dat borstkanker veroorzaakt aan te passen.

- Een algemeen verbod op het subsidiëren van stamcelonderzoek op restembryo’s. Europa moet onderzoeken hoe alle restembryo´s beschikbaar kunnen worden gesteld voor kinderloze stellen.

- Een algemeen verbod op prenatale screening, waarbij bij een IVF-behandeling de embryo's met de meeste overlevingskansen worden teruggeplaatst in de baarmoeder.

- Vrijwel alle amendementen die voor een zekere mate van subsidiariteit op het terrein van menselijke genetica pleiten, zijn afgewezen.

- Het eindrapport is tegenstrijdig waar het gaat om de vraag of de EU als geheel bepaald onderzoek mag ondersteunen wanneer de specifieke onderzoeksvorm in één of meer van de lidstaten niet is toegestaan. Het aangenomen amendement 496 stelt: "Out of respect for the ethical convictions of many European citizens and for the legal order of the Member States, research activities should receive EU funding only if they are not regarded by any member state as violating the fundamental principles of it constitutions."