/

Back to home page

Dutch Politics CDA VVD D66

Tweede Kamerfractie en Landelijk Bestuur blij met goedkeuring paasakkoord

   Mon 04/04/2005

De Tweede Kamerfractie en het Landelijk Bestuur zijn tevreden over de manier waarop de leden van D66 zich zaterdag op het extra partijcongres voor en tegen het paasakkoord hebben uitgesproken. Iedereen is aan bod gekomen, voor en - tegenstanders kregen alle ruimte om hun mening te geven. De Tweede Kamerfractie, bewindslieden en het partijbestuur kijken terug op twee uiterst spannende weken. Partijleider Boris Dittrich: ‘Nog nooit is een partijcongres live uitgezonden op tv. Nog nooit hebben zoveel leden van D66 zich laten zien en horen. Nog nooit hing er zo veel af als juist nu. Ik heb gezegd: democratie is niet voor bange mensen, maar ik geef toe dat ik buitengewoon opgelucht was toen het congres zijn instemming verleende aan het bereikte akkoord’. De Prins Willem-Alexanderzaal in het Nederlands Congrescentrum bleek te klein voor de ruim 2700 leden, die het mooie weer lieten schieten om het congres bij te wonen. Er was een tweede zaal nodig om alle bezoekers aan het debat te laten deelnemen. Via een directe verbinding konden ook de leden in de extra zaal het debat volgen, meepraten en meestemmen. De spanning steeg bij de behandeling van de moties. Er waren 27 moties ingediend over het akkoord. Sommige riepen op het akkoord te steunen of juist af te wijzen, anderen vroegen de partijtop terug te gaan naar de onderhandelingstafel of stelden nieuwe voorwaarden voor de kabinetsdeelname van D66. Boris Dittrich had echter laten weten een verzoek van het congres om terug te keren naar de onderhandelingstafel te beschouwen als een afwijzing van het akkoord. Om het gevoelen in de partij zo goed mogelijk in één uitspraak te verwoorden, diende het Landelijk Bestuur een samenvattende motie in. De strekking daarvan was dat D66 in zou stemmen met het paasakkoord, maar tekende daarbij aan dat van de Tweede Kamerfractie ook in de toekomst een kritische houding richting coalitiepartners CDA en VVD wordt verwacht. Er kwamen voor de bestuursmotie zowel afwijzende als ondersteunende stemverklaringen, maar een ruime meerderheid van zo’n driekwart van de aanwezigen stemde vervolgens in met de motie. Daarmee was de kogel door de kerk. Omdat de belangrijkste vraag voor de dag beantwoord was na vele uren debatteren, besloot waarnemend partijvoorzitter Jan Hoekema het congres voor te stellen om de overige moties op het volgende partijcongres op 21 mei in Nijkerk te behandelen. Daar ging het congres mee akkoord en dus is het laatste woord over het paasakkoord nog niet gezegd. Hieronder vind u de uiteindelijke uitspraak die de leden van D66 op het partijcongres van 2 april hebben gedaan over het paasakkoord. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Landelijk Congres van D66, in vergadering bijeen op 2 april 2005 in Den Haag, overwegende - dat het schrappen uit de Grondwet van de Kroonbenoeming van de burgemeester, op 22 maart jl. door een minderheid in de Eerste Kamer, bestaande uit enkele oppositiefracties, onmogelijk is gemaakt; - dat Thom de Graaf om deze reden, en omdat hij constateerde dat er in de coalitie onvoldoende draagvlak bestond voor het ook voorliggende wetsvoorstel tot wijziging van het kiesstelsel, is afgetreden als Minister van bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties; - dat de D66 onderhandelingsdelegatie in de regeringscoalitie heeft onderzocht of en zo ja op welke manier de balans van afspraken in het regeerakkoord kon worden hersteld zodanig, dat de politieke agenda van D66 voldoende aanwezig blijft in het Hoofdlijnenakkoord, gezien - het tussen de aan de regeringscoalitie deelnemende partijen bereikte zogenaamde ‘Paasakkoord’ van 26 maart jl., dat – onder meer- regelt: het wijzigen van de Grondwet in die zin, dat het rechtstreeks kiezen door de bevolking van de burgemeester mogelijk wordt gemaakt; het versterken van de band tussen kiezer en gekozene bij de algemene verkiezingen van 2007, door een groter gewicht toe te kennen aan voorkeursstemmen; dat voor het eerst nu ook het CDA en de VVD expliciet erkennen dat de democratische legitimatie van het bestuur en de staatsinrichting van Nederland versterking nodig heeft op alle niveaus en dat de regering, in samenspraak met oppositiepartijen, zal komen tot een brede agenda voor bestuurlijke en staatkundige vernieuwing van Nederland; dat de onderwijsbegroting structureel wordt verhoogd met een kwart miljard euro per jaar in deze kabinetsperiode; dat een extra, incidenteel bedrag van circa een half miljard euro wordt bestemd voor onderwijs, kennis en innovatie, en dat het publieke mediabestel fundamenteel wordt veranderd om het toekomstbestendig te maken en de verzuilde verhoudingen binnen het bestel te doorbreken, spreekt uit - dat de in de onderhandelingen behaalde resultaten naar omstandigheden bevredigend zijn, - dat in de resterende kabinetsperiode door D66 verder zal worden gewerkt aan de verwezenlijking van ook andere voor D66 belangrijke punten zoals natuur en milieu, arbeids- en sociale zekerheidskwesties, asiel, migratie en integratie, kinderopvang etc. - dat de coalitieverhoudingen als zodanig, maar ook het Paasakkoord voldoende aanknopingspunten biedt voor dualistische verhoudingen tussen regering en Staten-Generaal, - dat zich daarvoor gelegenheden zullen voordoen zoals de Voorjaarsnota en de begrotingen 2006 en 2007

besluit De Tweede Kamerfractie te steunen in het voornemen de deelname aan het kabinet voort te zetten.