/

Back to home page

Dutch Politics D66

Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte

   Thu 30/06/2005

 

Schriftelijke inbreng D66 bij de Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening betreffende overlast in openbare ruimte (Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte)  30101

 

30 juni 2005

 

De leden van de D66-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening betreffende overlast in openbare ruimte (Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte).

 

beweegredenen

Zoals de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid in haar rapport ‘Waarden, normen en de last van het gedrag’ concludeerde, bestaat er brede steun en overeenstemming over welke gedragingen wel en niet kunnen. Het probleem is alleen dat het gedrag van mensen vaak niet overeenkomt met de normen die zij zeggen te steunen. Zo ook met ongewenste gedragingen zoals wildplassen, niet opruimen van hondenpoep of fout parkeren. Iedereen is het er over eens dat dit ongewenste gedragingen zijn en niemand wil er in zijn eigen omgeving mee geconfronteerd worden. Toch zijn er veel plegers van dergelijke kleine overtreders, die in veel gevallen hun daad zullen vergoelijken omdat de (zichtbare) schadelijke uitwerking van hun daad beperkt is. Hierdoor kan volgens de WRR normvervaging optreden die de leefbaarheid in de openbare ruimte kan aantasten. Bestrijding van (wettelijke) normoverschrijdingen dient dan ook de aanhoudende zorg van de overheid te zijn. Alleen al op basis van deze voorafgaande analyse ondersteunen de leden van de D66-fractie de regering om gemeenten in het kader van het integrale veiligheidsbeleid meer mogelijkheden te geven overlast in de openbare ruimte aan te pakken. Over de uitwerking in onderhavig voorstel hebben deze leden nog wel enige vragen en opmerkingen.

 

Voor de leden van de D66-fractie is het doel van de bestuurlijke boete bij kleine overlast niet zozeer de overtreder te straffen door een geldboete, maar de openbare ruimte te beschermen tegen verloedering. Door herhaaldelijke, voortdurende en/of grootschalige van dit soort overlast kan de leefbaarheid op sommige plekken ernstig worden bedreigd. Het beboeten van overtreders heeft een lik-op-stuk-karakter waar volgens deze leden een preventieve werking vanuit gaat. Bestaat er de mogelijkheid om de bestuurlijke boete ter plekke contant te voldoen? Dat zou volgens deze leden het lik-op-stuk karakter versterken en bovendien veel administratieve lasten voorkomen.  

 

Boa’s

Deze leden begrijpen de overweging van de regering om alleen buitengewone opsporingsambtenaren de bevoegdheid te verlenen tot het geven van een bestuurlijke boete. Zij hebben echter de indruk dat er relatief weinig Boa’s zijn. Kan de regering een overzicht verstrekken van het aantal Boa’s wat bij de verschillende gemeenten in dienst is?  Valt er met dit in het achterhoofd niet iets voor te zeggen om bijvoorbeeld stadswachten of andere voormalige I/D-banen in het kader van toezicht de bevoegdheid tot het uitschrijven van bestuurlijke boete te verstrekken?

 

De leden van de D66-fractie vragen of er ook meerdere overtredingen tegelijkertijd kunnen worden beboet? Kan een Boa’s iemand die geen identificatie bij zich heeft beboeten?

  

reactie

Deze leden zouden graag een reactie van de kant van de regering ontvangen op de passage uit de brief van de VNG van 15 juni jl over de 10 miljoen euro uit het Gemeentefonds.