/

Back to home page

Democracy around the World European Parliament

Community of Democracies

   Fri 11/10/2002

Van 9 tot 12 november 2002 vindt in de Zuid-Koreaanse stad Seoul de tweede bijeenkomst plaats van de "Community of Democracies", waaraan delegaties van regeringen en ministeries van meer dan 100 landen zullen deelnemen. Tevens wordt er een forum georganiseerd met meer dan 300 NGO's, waaronder de reeds actief betrokken Transnationale Radicale Partij en de vereniging "Geen vrede zonder rechtvaardigheid".

Deze bijeenkomst is van bijzondere betekenis omdat er nagedacht wordt over en een impuls gegeven wordt aan de middelen en maatregelen ter bevordering van de rechtsstaat, de politieke democratie en de eerbiediging van de mensenrechten overal ter wereld. Tot nu toe hebben talrijke ministers van buitenlandse zaken, onder wie de Amerikaan Colin Powell, aangekondigd deel te zullen nemen, maar er is nog niets bekend over aanwezigheid van de Europese Unie als geheel, noch over deelname en inbreng van de regeringen van de afzonderlijke vijftien lidstaten.

Er worden reeds voorbereidende documenten verspreid met betrekking tot de besprekingen die in Seoul gevoerd moeten worden.

Hoe bereidt de Europese Unie en meer bepaald de Europese Commissie zich voor op deze belangrijke bijeenkomst en op welk ministerieel niveau wil zij deze vergadering bijwonen?

Wat is, mocht deze al bepaald zijn, of wat zal de Europese bijdrage aan dit initiatief zijn, gelet op het feit dat de doelstellingen van de "Community of Democracies" overeenstemmen met de herhaalde plechtige beloften en beginselen van de EU inzake bestendiging en bevordering, overal ter wereld, van democratie, rechtsstaat en mensenrechten en uitgaande van samenwerking tussen alle democratisch bestuurde landen?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2002-0076+0+DOC+XML+V0//NL