/

Back to home page

Democracy around the World

Demokratiernes Fællesskab

   Fri 11/10/2002

Den 9.-12. november 2002 finder den anden forsamling i "Demokratiernes Fællesskab" sted i Seoul i Sydkorea med tilstedeværelse af regerings- og ministerdelegationer fra over hundrede lande og et forum på over tre hundrede ikke-statslige organisationer, bl.a. Det Tværnationale Radikale Parti og Foreningen Ingen Fred Uden Retfærdighed.

Dette møde er især betydningsfuldt, fordi det udgør en lejlighed til at overveje og drøfte, hvordan og hvorledes man kan fremme retsstaten, det politiske demokrati og respekten for menneskerettighederne i verden.
 
Foreløbig har talrige udenrigsministre meddelt, at de vil deltage, bl.a. den amerikanske udenrigsminister Colin Powell, mens der endnu ikke er noget nyt om deltagelse af Den Europæiske Union som helhed eller deltagelse og medvirken af de enkelte EU-regeringer.
 
I betragtning af, at der allerede er forberedende dokumenter i omløb vedrørende de drøftelser, der skal finde sted i Seoul:
 
Hvordan forbereder Den Europæiske Union og Kommissionen sig på dette vigtige møde og på hvilket ministerplan agter det at deltage i mødet?
 
Hvilket bidrag har fællesskabslandene ydet eller agter de at yde til dette initiativ, eftersom målene for "Demokratiernes Fællesskab" er sammenfaldende med de forpligtelser og de principper, som Den Europæiske Union flere gange har givet udtryk for, nemlig at det er nødvendigt at konsolidere og fremme demokratiet, retsstaten og menneskerettighederne i verden ved at etablere et samarbejde mellem alle de lande, der styres af demokratiske systemer? 


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2002-0076+0+DOC+XML+V0//DA