/

Back to home page

Democracy around the World

Ministerkonferensen Community of Democracies

   Fri 11/10/2002

Den 9-12 november kommer ministerkonferensen Community of Democracies att hållas för andra gången, denna gång i Seoul i Sydkorea, där delegationer från regeringar och ministerier från fler än 100 länder kommer att delta, liksom ett forum för över 300 icke-statliga organisationer, bland andra det gränsöverskridande radikala partiet och sammanslutningen Utan rättvisa ingen fred, som redan har anmält att de tänker delta.

Denna konferens är särskilt betydelsefull eftersom den utgör ett tillfälle att diskutera och påverka arbetet och arbetsmetoderna för att främja rättsstatsprincipen, den politiska demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna i världen.

 

Utrikesministrar från ett stort antal länder har redan meddelat att de tänker delta, bland annat den amerikanske statssekreteraren Colin Powell, medan ingen företrädare från Europeiska unionen har anmält sig, inte heller från de enskilda medlemsstaternas regeringar.

 

Med tanke på att det redan har kommit ut förberedande dokument angående de frågor som skall behandlas i Seoul frågas nu följande:

 

Hur förbereder kommissionen Europeiska unionen inför denna viktiga konferens och på vilken ministernivå tänker man delta i mötet?

 

På vilket sätt deltar eller tänker EU delta i detta initiativ, med tanke på att syftet med Community of Democracies överensstämmer med de förpliktelser och principer som EU högtidligt brukar proklamera när det gäller behovet att stärka och stödja demokratin, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna i världen genom gemensamt arbete från samtliga länder som tillämpar demokratiska principer?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2002-0076+0+DOC+XML+V0//SV