/

Back to home page

Human Rights GLBT Rights War, Peace and Development Democracy around the World D66

Vragen over het ter dood brengen van twee tieners in Iran op grond van homoseksualiteit

   Wed 27/07/2005

Vragen van de leden Lambrechts en

Vragen van de leden Lambrechts en Van der Laan (beiden D66) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Vreemdelingenzaken en Integratie en aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het ter dood brengen van twee tieners in Iran opgrond van homoseksualiteit. (Ingezonden 29 juli 2005)

 

1 Kent u de berichten dat in Iran onlangs twee tieners ter dood zijn gebracht, omdat zij homoseksueel zijn?1,2 Hoe reageert u op deze berichten? 2 Welke acties heeft u richting Iraanse overheid ondernomen om hier ten scherpste tegen te protesteren? Welke acties gaat u nog ondernemen? 3 Welke acties onderneemt de EU in dit kader? Welke rol speelt Nederland daarbij? 4 Welke gevolgen dient deze terechtstelling te hebben voor het opnemen in Nederland van homoseksuele asielzoekers uit Iran? Bent u bereid om af te zien van eventuele uitzettingen van homoseksuele asielzoekers naar Iran? Zo nee, waarom niet? 

1 http://www.outrage.org.uk/

2 Volkskrant, 27 juli jl.

 

Antwoord

Antwoord van minister Bot (Buitenlandse Zaken), mede namens de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (Ontvangen 1 september 2005)

 

1  Ja. Nederland is principieel tegen de doodstraf. In het onderhavige geval acht ik de executies extra schokkend, omdat het zulke jonge mensen betrof, omdat de executies in het openbaar plaatsvonden en omdat mogelijk nog niet alle rechtsmiddelen waren uitgeput. De Iraanse autoriteiten hebben overigens ontkend dat betrokkenen zijn geëxecuteerd, omdat zij homoseksueel waren.

 

2 en 3 De Iraanse Tijdelijk Zaakgelastigde is ophoogambtelijk niveau hierover onderhouden. Daarbij is de bezorgdheid in ruime kring hier te lande overgebracht. Het Britse EU-Voorzitterschapheeft namens de EU in een publieke verklaring diepe bezorgdheid uitgesproken over de executies en er daarbij aan herinnerd dat executies van personen jonger dan 18 jaar tijdens het delict, in strijd zijn met de International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) en de Convention on the Rights of the Child (CRC). Ook is Iran in deze verklaring opgeroepen zijn moratorium op dergelijke executies in wetgeving om te zetten.

Tevens heeft het EU-Voorzitterschap op 22 augustus een gesprek met het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken gevoerd om opheldering over deze gevallen en het Iraanse beleid te krijgen. Het accent van de EU-bemoeienis ligt niet ophet element dat de geëxecuteerden homoseksueel zouden zijn geweest, omdat dat volgens de Iraanse autoriteiten niet de reden van de executies is geweest. Nederland is voorstander van een gezamenlijk EU-optreden en steunt het Britse Voorzitterschap in deze kwestie.

 4  De gevolgen van deze terechtstelling voor het landgebonden asielbeleid kan ik eerst beoordelen wanneer de resultaten van het nader onderzoek naar deze gebeurtenissen en de achtergronden ervan bekend zijn. Tot deze resultaten bekend zijn zullen geen homoseksuele asielzoekers naar Iran worden uitgezet.