/

Back to home page

Dutch Politics D66

Aanpassing Europees Verdrag terrorismebestrijding

   Wed 15/06/2005

Schriftelijke inbreng van Lousewies van der Laan bij de aanpassing van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme 

 

De leden van de fractie van D66 hebben met belangstelling kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Met instemming constateren deze leden dat het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme naar aanleiding van de aanslagen in de Verenigde Staten van 11 september 2001 wordt herzien. Het verheugt deze leden dat de regering opnieuw kiest voor een voorbehoud waar het gaat om uitlevering in het geval van politiek getinte delicten, waarmee wordt voorkomen dat Nederlandse autoriteiten zich hoeven in te laten met gebeurtenissen die zich tijdens bijzondere interne omstandigheden van politieke aard binnen een andere staat hebben voorgedaan. Deze leden vragen hoe vaak, en in wat voor een gevallen, Nederland in het verleden op dit voorbehoud een beroep heeft gedaan. Tevens vragen deze leden of bij de herziening van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme ook een clausule is opgenomen die het gebruik van inlichtingen verkregen door marteling door de aangesloten staten verbiedt? Zo nee, waarom is dit niet gebeurd? De regering geeft aan dat de Raad van Europa uitgebreid heeft geïnventariseerd op welke andere manieren zij aan terrorismebestrijding kan bijdragen. Kan de regering een impressie geven van de conclusies van deze inventarisatie: welke taken kan de Raad vervullen bij de bestrijding van terrorisme?