/

Back to home page

Dutch Politics D66

'Agenten met rug naar hun eigen wijk'

   Thu 12/01/2006

Dit interview werd eerder gepubliceerd in Carriere&Overheid Magazine, december 2005. Tekst: Asha Khoenkhoen

Centralisatie Politie

Wat vindt u van de plannen van het kabinet om de politie te centraliseren?

Lousewies van der Laan: D66 is nog niet overtuigd dat de centralisatie van de politie per saldo positief zal uitvallen. De politie zal straks misschien beter zijn toegerust om nationale veiligheidsproblemen aan te pakken, maar er is een risico dat de politie minder betrokken zal zijn bij de lokale veiligheid. Als Den Haag de prioriteiten bepaalt en je daarop afrekent, zullen agenten naar Den Haag kijken en dus met hun rug naar hun eigen wijk komen te staan. D66 wil juist dat politie en gemeente lokaal meebeslissen over de veiligheid. Hoe kun je vanuit Den Haag beslissen wat in Friesland of Maastricht de prioriteiten moeten zijn? Indien er geen goede argumenten komen, zal D66 de plannen voor centralisatie niet steunen.

De Nederlandse politie is in 1993 geheel gereorganiseerd tot 25 politiekorpsen. Het Korpsbeheerdersraad en de Raad van Hoofdcommissarissen van de politie zijn van mening dat deze reorganisatie pas sinds de laatste vijf jaar vruchten beginnen af te werpen. Komt de nieuwe reorganisatie niet te snel?

Zoals vaker gebeurt, krijgen eerdere hervormingen geen kans. Het doorvoeren van een reorganisatie kost veel tijd en we moeten de politie de kans geven te bewijzen dat die effect heeft. Anders krijg je ‘reorganisatiemoeheid’ en zal je zien dat een nieuwe hervorming niet meer goed door de korpsen wordt opgepakt. Dan is de politie helemaal ver van huis.

Veiligheidsproblemen zijn volgens de politie zelf voor 80 procent lokale problemen. Wordt het met de centralisatie dan wel veiliger in Nederland?

De politie hoort zowel op landelijk gebied als op lokaal gebied sterk vertegenwoordigd te zijn. Wijkagenten zijn de ogen en oren van de politie en zijn als eerste op de hoogte van problemen die kunnen leiden tot verstoring van de openbare orde. Eén van de argumenten voor de reorganisatie is dat 400 PNO-medewerkers straks de straat op kunnen waardoor er meer blauw op straat beschikbaar is. Toen ik de minister bij de politiebegroting hier naar vroeg, bleek dit probleem opeens zonder reorganisatie te zijn opgelost. Dus kennelijk kan er veel meer dan men denkt.

Gemeenten hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in veiligheid. Ze hebben in samenwerking met betrokken partners veiligheidsplannen ontwikkeld. Is het niet zonde als die lokale initiatieven straks ophouden te bestaan?

Wijkagenten, opbouwwerkers, jongerenbegeleiders, samen vormen ze teams die de problemen van achterstandwijken aanpakken en daarmee de veiligheid in de buurt waarborgen. Als de wijkagenten straks vanuit Den Haag andere prioriteiten meekrijgen bestaat de kans dat dit soort waardevolle teams in elkaar storten. Zij zijn belangrijk voor het behoud van het vertrouwen tussen de burgers en overheid. Deze teams voorkomen escalaties zoals die de afgelopen tijd in de banlieues van Frankrijk plaatsvonden.

Straks mag de burgemeester aangeven waar hij politie-inzet wenst maar wordt op nationaal niveau beslist over de prioriteiten van de politie. De gemeenteraad kan de burgemeester over het politieoptreden niet ter verantwoording roepen over verplichtingen die hem door de minister zijn opgelegd. Ontstaat er zodoende niet een tekort aan lokale sturingsmogelijkheden?

D66 vindt het belangrijk dat er meer democratische controle komt op het politiebeleid. Wij juichen het daarom toe wanneer de gemeenteraad daar meer zeggenschap over krijgt. De gemeenteraad kan zich meer specifiek over politiezaken uitspreken dan de Tweede Kamer dat kan, zij zitten er dichter bovenop. Daarom is het van belang dat de politie zo veel mogelijk op lokaal niveau wordt  aangestuurd. De huidige situatie is onwenselijk omdat zowel de gemeenteraad als de Tweede Kamer te horen krijgen dat zij er niet over gaan. In de nieuwe plannen zal de Tweede Kamer echter over elk buurtopstootje vragen moet stellen en dat lijkt mij niet wenselijk. Over lokale politiek moet de gemeenteraad de baas zijn.

In het actieprogramma Andere Overheid houdt het kabinet een pleidooi voor modernisering van de overheid en voor meer ruimte voor uitvoeringsorganisaties. De tendens is de afgelopen jaren juist geweest: decentralisatie. Is het bestuurlijk

gezien niet onhandig om tegen de stroming in te gaan varen?

Decentralisatie is niet per se beter dan centralisatie. Soms werkt een centraal gestuurde aanpak het beste. Zo moet je sommige politietaken centraliseren, zoals op het gebied van terrorismebestrijding, wat nu ook al gebeurt. Maar dat betekent niet dat alle taken van de korpsen onder gecentraliseerd gezag moeten komen te staan. D66 is voor centraliseren waar het moet, maar decentraliseren waar het kan.

Zal de schaalvergroting bij de politie leiden tot meer efficiency of juist tot meer inefficiency, tot meer of juist minder bureaucratie?

Een organisatie kan altijd efficiënter, de vraag is echter of daar een hele reorganisatie voor nodig is. Beperkte aanpassingen zijn al voldoende, zoals gezamenlijk materiaal inkopen en een centraal informatiesysteem. Daar wordt nu al aan gewerkt, daar is geen totale reorganisatie voor nodig. De tijd en het geld die moeten worden gestopt in alweer een reorganisatie zorgen voor veel inefficiency. De vraag is of dat verlies wel kan worden teruggewonnen door een zogenaamd efficiëntere centraal gestuurde organisatie. Een centrale organisatie zal vanzelfsprekend ook bureaucratischer worden. D66 is dus al met al nog niet overtuigd.