/

Back to home page

Dutch Politics D66 Economy

D66-advies aan informateur Ruud Lubbers

   Mon 03/07/2006

D66-fractievoorzitter Lousewies van der Laan heeft informateur Ruud Lubbers laten weten dat D66 snel verkiezingen wil, en dat een nieuw kabinet maar een beperkt aantal onderwerpen zou mogen behandelen. D66 zal de economische hervormingsagenda van de vorige coalitie, bijvoorbeeld als het gaat om lastenverlichting voor burgers en bedrijven, betere kinderopvang en investeren in onderwijs, kennis en innovatie, blijven steunen. Maar wat D66 betreft mogen er vóór de verkiezingen geen besluiten worden genomen over de aanleg van de A6-A9, nieuwe abortuswetgeving en de aankoop van de JSF.Hieronder kunt u de brief lezen die Lousewies van der Laan aan informateur Ruud Lubbers heeft overhandigd.

 

Den Haag, 3 juli 2006 Zeer geachte heer Lubbers, In het verlengde van ons gesprek van vandaag breng ik u graag ook schriftelijk op de hoogte van enkele van de overwegingen van de D66-fractie rondom uw informatieopdracht. De val van het kabinet is een gebeurtenis die mijn fractie betreurt. De nu ontstane situatie is, naar de opvatting van D66, het gevolg van de keuze die onze coalitiepartners maakten, nadat de D66-fractie het vertrouwen had opgezegd in de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. In plaats van het economische hervormingsbeleid van de vorige coalitie voort te willen zetten, kozen CDA en VVD voor steun aan een minister die, naar de opvatting van de D66-fractie, haar bevoegdheden voor politieke doeleinden heeft ingezet. Nadat de minister-president het ontslag van zijn kabinet had aangeboden aan het staatshoofd, adviseerde ik haar het ontslag van de bewindslieden in beraad te houden en het demissionaire kabinet de opdracht te geven zo snel mogelijk verkiezingen voor te bereiden. De D66-fractie heeft kennis genomen van de informatieopdracht van het staatshoofd, waarin u wordt verzocht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid een missionair kabinet van CDA en VVD te vormen, dat echter ook tot taak heeft vervroegde verkiezingen in november 2006 voor te bereiden. Ik stel vast dat daarmee in elk geval aan de belangrijkste wens van D66 zou worden voldaan, om op korte termijn een uitspraak van de kiezer te verkrijgen. Een missionair kabinet heeft echter niet onze voorkeur, en zou in elk geval een zeer beperkte opdracht moeten krijgen. Voorstellen die nadere uitwerking geven aan reeds door de vorige coalitie bewerkstelligde sociaal-economische hervormingen, zoals lastenverlichting voor burgers en bedrijven, verbetering van de kinderopvang en het (financieel) stimuleren van onderwijs, kennis en innovatie, zullen op een positieve benadering van de D66-fractie kunnen rekenen. Maar in de opdracht aan een nieuw te vormen kabinet zou, naast een expliciete verkiezingsdatum, in elk geval moeten worden vermeld dat ten aanzien van drie onderwerpen voor de verkiezingen geen voorstellen aan de Tweede Kamer kunnen worden gedaan: de verbinding van de rijkswegen A6 en A9; de evaluatie van de abortuswetgeving (dat wil zeggen het onder de werking van de Wet afbreking zwangerschap brengen van overtijdbehandelingen); en tenslotte de aankoop van JSF-vliegtuigen ten behoeve van de krijgsmacht. Tenslotte zou ik willen aandringen op spoed bij de vorming van een nieuw kabinet, opdat de Tweede Kamer op zeer korte termijn een debat met de minister-president over de regeringsverklaring kan houden. Naar het oordeel van de D66-fractie kunnen er, mede gelet op het bovenstaande, geen belemmeringen zijn die aan een nog deze week te voeren debat in de weg zouden mogen staan. Indien bij uw werkzaamheden mocht blijken dat het debat met de Tweede Kamer pas volgende week kan worden gehouden, dan wil ik u verzoeken rekening te houden met het feit dat op dinsdag 11 juli de herdenking plaatsvindt van de val van Srebrenica op het Plein in Den Haag. Met de meeste hoogachting, Mr L. W. S. A. L. B. van der Laan, voorzitter van de D66-fractie in de Tweede Kamer