/

Back to home page

Dutch Politics VVD D66

D66 adviseert nieuwe verkiezingen

   Fri 30/06/2006

D66-fractievoorzitter Lousewies van der Laan heeft vanavond de koningin geadviseerd zo snel mogelijk tot verkiezingen over te gaan. Om de zaken die in het landsbelang zijn af te handelen, zou het door premier Balkenende aangeboden ontslag van de ministers van CDA- en VVD-huize in beraad moeten worden gehouden.

 

Hieronder kunt u de brief lezen die Lousewies van der Laan aan koningin Beatrix heeft overhandigd.

 

 

 

Majesteit,

 

 

Vandaag heeft de minister-president u het ontslag aangeboden van de bewindslieden van D66-huize, en de portefeuilles van de overige bewindslieden ter beschikking gesteld. Allereerst hecht ik eraan te benadrukken, dat ik de val van het kabinet betreur. In de twee debatten die deze week in de Tweede Kamer zijn gevoerd en die tot de nu ontstane situatie hebben geleid, waren de bezwaren van mijn fractie steeds gericht op het handelen van de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie rondom de beweerde nietigheid van de naturalisatie van mevrouw Ayaan Hirsi Ali. Onze bewaren waren niet gericht op het functioneren van het kabinet als zodanig. Minister Verdonk heeft, naar het inzicht van mijn fractie, politieke en juridische overwegingen vermengd in de uitoefening van een ministeriele bevoegdheid ten aanzien van een persoon. Dat is in een rechtsstaat onaanvaardbaar, en had moeten leiden tot het aftreden van de minister. Dit onzorgvuldig handelen heeft het vertrouwen van de D66-fractie dat de minister in toekomstige, anoniemere en kwetsbaardere gevallen wel zorgvuldig zal handelen, weggenomen. Nadat duidelijk was geworden dat mijn fractie het vertrouwen in minister Verdonk had verloren, heb ik mij ervan vergewist dat bij de bewindslieden van D66-huize hetzelfde gevoelen heerste. Daarna heb ik het standpunt van mijn fractie aan de minister-president medegedeeld. Deze mededeling was erop gericht de minister-president in staat te stellen te voorkomen dat de parlementaire meerderheidsgrondslag waarop het kabinet tot stand was gekomen, zou komen te vervallen. Uit de brief die de minister-president op 29 juni jongstleden aan de Tweede Kamer richtte, werd echter duidelijk dat hij noch in het terzake gevoerde debat in de Tweede Kamer, noch in het gesprek dat ik met hem had, aanleiding zag een wijziging van de kabinetssamenstelling te bevorderen. Daarmee restte mijn fractie niets anders dan in het kamerdebat van 29 juni de politieke steun aan het kabinet in te trekken. In de nu ontstane situatie acht mijn fractie het wenselijk dat op de kortst mogelijke termijn verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden uitgeschreven. De fractie van D66 is van mening dat in het geval van een kabinetscrisis zo snel mogelijk het oordeel van de kiezer moet worden gevraagd, ook al dwingt het formele staatsrecht daar niet in alle gevallen toe. Bovendien zou zo, naar onze opvatting, het meeste recht worden gedaan aan de in de afgelopen decennia gegroeide praktijk. Totdat een nieuwe Tweede Kamer is gekozen en een nieuw kabinet kan worden benoemd, adviseer ik u het ontslag van de bewindslieden van CDA- en VVD-huize in overweging te houden. Met de meeste hoogachting, mr L.W.S.A.L.B. van der Laan, voorzitter van de D66-fractie in de Tweede Kamer