/

Back to home page

Dutch Politics VVD D66

D66 zegt vertrouwen in minister Verdonk op

   Thu 29/06/2006

De D66-fractie heeft het vertrouwen in minister Verdonk van Vreemdelingenbeleid en Integratie opgezegd. In een debat over het handelen van de minister inzake het Nederlanderschap van Ayaan Hirsi Ali kon de minister geen bevredigend antwoord geven op de vraag of de minister zorgvuldig heeft gehandeld, maar ook over de totstandkoming van de verklaring waarin Ayaan Hirsi Ali alle schuld op zich neemt en minister Verdonk vrij pleit van elke verantwoordelijkheid.

 

Volgens fractievoorzitter Lousewies van der Laan is D66 niet uit op een kabinetscrisis, maar kan zij niet langer vertrouwen uitspreken in de minister van vreemdelingenzaken en integratie. 'In onze analyse is er in de kwestie Ayaan Hirsi Ali onzorgvuldig gehandeld. De minister neemt daar niet de verantwoordelijkheid voor, zoals een minister betaamt die stáát voor haar handelen. In plaats daarvan is er een politieke deal gemaakt om het eigen straatje schoon te vegen,' aldus Van der Laan in de tweede termijn van het debat.

 

Hieronder volgt de volledige spreektekst van D66-fractievoorzitter Lousewies van der Laan in de eerste en tweede termijn van het debat:

 

Eerste Termijn

Het is niet gebruikelijk dat de Tweede Kamer met de minister debatteert over individuele gevallen. Maar vandaag wijden wij voor de tweede keer een debat aan een individueel geval. Ayaan Hirsi Ali is in veel opzichten geen gebruikelijk geval. Zij is een kamerlid dat plotsklaps van de minister te horen kreeg dat zij geen Nederlandse is. Vanwege deze mededeling heeft Ayaan Hirsi Ali haar zetel in de Tweede Kamer ogenblikkelijk opgegeven. Daarmee raakt de kwestie rechtstreeks aan de democratie. Of zoals NRC het vanavond hard maar feitelijk juist opmerkte: een lid van de uitvoerende macht heeft een gekozen volksvertegenwoordiger met succes uitgeschakeld. Maar Ayaan is ook een intellectueel opiniemaker die zonder zware beveiliging haar leven niet zeker is. Zij is een controversieel persoon die vanwege haar opvattingen en wijze van optreden grote bekendheid geniet tot ver buiten onze eigen grenzen. Dat noopt tot extra zorgvuldigheid. We moeten echter vaststellen dat de twijfels rond haar Nederlanderschap hebben geleid tot grote reputatieschade van ons land. Om een voorbeeld uit vele aan te halen: de Washington Post schreef vorige maand onder een grote kop ‘intolerant Nederland’, en ik citeer: dat “Ayaan Hirsi Ali vanwege haar zware inspanningen is verjaagd uit een land dat zich zelf een liberale democratie noemt”. Vandaag stellen we vast dat dit allemaal niet nodig was geweest. Ayaan is en blijft immers gewoon Nederlandse. Het gaat D66 vanavond dan ook niet om Ayaan Hirsi Ali. Niet om de persoon, niet om de opiniemaker, zelfs niet om het bedreigde kamerlid. Aan de orde zijn wat ons betreft een aantal kwesties die het persoonlijk belang van Ayaan Hirsi Ali overstijgen. De vorige keer heeft D66 al uitgebreid aandacht gevraagd voor mensen in eenzelfde situatie als Ayaan Hirsi Ali. Dat is de situatie waarbij een kleine onwaarheid bij het aanvragen van de nationaliteit tot reusachtige consequenties leidt. Wij hebben ons steeds op het standpunt gesteld, dat wat voor Ayaan geldt ook voor hen moet gelden. Ik sluit aan bij wat collega Halsema daar al over heeft gezegd. Voor de helderheid wil ik mij hier vanavond vooral richten op twee andere kwesties die ons dwars zitten. Het eerste is de zorgvuldigheid waarmee de minister heeft gehandeld in deze precaire kwestie. Daarnaast heeft mijn fractie een aantal vragen over de verklaring van Ayaan Hirsi Ali die wij gisteren van minister Verdonk toegezonden hebben gekregen. Zorgvuldigheid Als eerste de zorgvuldigheid. Ik zou daarbij graag VVD-kamerlid Van Aartsen aanhalen, die zich gisteren in NRC Handelsblad afvroeg op wat voor manier wij eigenlijk worden bestuurd. Dat is goede vraag. De vorige keer heeft de fractie van D66 vraagtekens geplaatst bij de snelheid waarmee de minister haar besluit had genomen. De hele Kamer was verbaasd dat zij niet meer tijd heeft genomen voor nader onderzoek. ‘Waarom die haast,’ zo vroeg collega Van Beek de minister. In het debat heeft de minister keer op keer herhaald dat zij écht geen andere mogelijkheid had dan binnen 48 uur te besluiten dat Ayaan Hirsi Ali nooit Nederlander is geweest. Dat was voor haar zonneklaar. Verder onderzoek achtte zij niet nodig voordat zij met deze, voor velen binnen en buiten Nederland schokkende mededeling naar buiten kwam. Ook na het debat, waarin zij diep door het stof moest, heeft zij tijdens haar campagnetour voor het lijsttrekkerschap voor de VVD deze opvatting vele malen herhaald met de haar kenmerkende stelligheid. De minister heeft, onder zware druk van bijna de gehele Kamer, echter besloten alsnog goed naar alle feiten te kijken. En afgelopen donderdag bleek daaruit, dat de minister wel degelijk anders had kunnen beslissen. Had móeten beslissen, zelfs. Want haar eerdere besluit bleek onjuist. Ayaan Hirsi Ali is en blijft gewoon Nederlandse. Hoe oordeelt de minister in deze wetenschap over haar eigen zorgvuldigheid in deze kwestie? De minister heeft met veel stelligheid het innemen van het paspoort van Ayaan Hirsi Ali verdedigd, recht tegen de analyse van een grote kamermeerderheid in. Nu blijkt dat niet de minister, maar de Kamer gelijk had. Hoe oordeelt de minister in dat licht over haar eigen geloofwaardigheid? Wat zou de minister terugkijkend anders hebben gedaan, kortom: welke les heeft zij uit de kwestie geleerd? Deelt de minister nu wel de mening van de D66-fractie dat zij beter eerst onderzoek had kunnen doen, voordat zij met haar voorlopige beslissing naar buiten was gekomen? Immers, om de onjuistheid van de redenering van de minister aan te tonen hadden de advocaten van mevrouw Hirsi Ali veel minder tijd nodig dan de zes weken die de minister ter beschikking stonden om de zaak goed uit te zoeken. Gisteren heeft de minister opnieuw gezegd, dat zij wel móest handelen op grond van de uitspraak die Ayaan Hirsi Ali zelf deed in de uitzending van Zembla. Echter, zoals we ook in het vorige debat hebben besproken, had Ayaan Hirsi Ali al verschillende interviews vergelijkbare uitspraken gedaan. De minister meldde dat deze haar allemaal waren ontgaan. Inmiddels is duidelijk dat de IND, die geheel onder de verantwoordelijkheid van de minister valt, in 2002 al het besluit had genomen geen onderzoek in te stellen naar de achtergrond van Ayaan Hirsi Ali. De reden hiervan was, blijkens een interne memo, dat de enkele uitspraak van een persoon zelf daarvoor onvoldoende grond is. Kan de minister uitleggen wat het verschil was tussen de uitspraak van Ayaan Hirsi Ali in het programma Zembla, die tot haar snelle actie heeft geleid, en de eerdere uitspraak in het programma Barend en Van Dorp, waar de IND juist zo anders over oordeelde? Verklaring

De fractie van D66 heeft kennis genomen van de verklaring die minister Verdonk naar ons heeft gestuurd, waarin Ayaan Hirsi Ali alle schuld op zich neemt en minister Verdonk volledig vrij pleit van welke verantwoordelijkheid dan ook. Laat ik beginnen met zeggen, dat ik de inhoud van deze brief volstrekt oninteressant vindt. Het Parlement controleert immers niet mevrouw Hirsi Ali, maar de Nederlandse regering. Voor ons is dus niet de vraag hoe een probleem op een gegeven moment ontstaat, maar wel of de regering alles in het werk heeft gesteld om de schade zo beperkt mogelijk te houden. En aangezien mevrouw Hirsi Ali geen Kamerlid meer is, is haar opvatting over het handelen van mevrouw Verdonk in deze dan ook niet meer relevant. Wel interessant is de vraag, waarom de minister het nodig vond deze excuusbrief door Ayaan Hirsi Ali op te laten stellen en door te sturen naar de Tweede Kamer. Immers, de brief heeft voor zover ik kan zien geen enkele, maar dan ook geen enkele juridische betekenis. Ik vraag de minister dat te bevestigen. Het lijkt daarom een brief te zijn die is geschreven met politieke motieven. Dat maakt de brief voor dit debat toch weer relevant. De fractie van D66 heeft kennis genomen van de uitspraken van Ayaan Hirsi Ali en haar advocaten dat de brief niet door mevrouw Hirsi Ali zelf is geschreven en ook niet op haar initiatief tot stand is gekomen. Kan de minister ontkennen of bevestigen dat de brief is geschreven op initiatief van de minister, dan wel van haar ministerie? Tot slot voorzitter, verklaarden mevrouw Hirsi Ali en haar advocaten dat er vanuit het ministerie van mevrouw Verdonk een verband is gelegd tussen het ondertekenen van de verklaring door Ayaan Hirsi Ali en een snelle afhandeling van de kwestie. Een kwestie, waarbij mevrouw Hirsi Ali een groot persoonlijk belang heeft en waarin zij afhankelijk was van de beslissing van de minister. Ik stel vast dat minister Verdonk, hiermee geconfronteerd op televisie, het leggen van deze link gisteren op generlei wijze heeft ontkent. Als de minister het leggen van deze link niet wil ontkennen, dan wil ik de premier vragen of hij dit als een normale gang van zaken in onze rechtstaat beschouwt? Ik doe een dringend beroep op de minister en de minister-president, om in de meest ondubbelzinnige bewoordingen alle twijfel weg te nemen dat er richting Ayaan Hirsi Ali een verband is gelegd tussen de snelheid van afhandeling van de vragen rond het Nederlanderschap, en de ondertekening van een politieke verklaring. Tweede termijn

 

Het debat vanavond ging niet over Ayaan Hirsi Ali. Het ging over de manier waarop de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie met een zeer gevoelig dossier is omgegaan. Wij hebben al eerder tot diep in de nacht gedebatteerd over deze kwestie. Toen hield de minister bij hoog en laag vol dat zij niet anders kon handelen dan zij gehandeld heeft. Het gevolg was desastreus. Voor de betrokkenen, maar ook voor de reputatie van Nederland en voor het aanzien van de politiek. Wat dat laatste betreft, heeft het debat van vanavond dat beeld bepaald niet kunnen herstellen. Was dit alles te voorkomen geweest? Ja, natuurlijk! Want naar nu blijkt wás er helemaal geen juridisch probleem. Alleen heeft de minister om haar moverende redenen niet de tijd genomen dit goed uit te zoeken. Terwijl zij wel de ruimte had om die tijd te nemen. In onze analyse is er in de kwestie Ayaan Hirsi Ali onzorgvuldig gehandeld. De minister neemt daar niet de verantwoordelijkheid voor, zoals een minister betaamt die stáát voor haar handelen. In plaats daarvan is er een politieke deal gemaakt om het eigen straatje schoon te vegen. Voorzitter, de Tweede Kamer controleert de regering. Van ons wordt gevraagd of wij vertrouwen hebben in ook deze minister. Het moge bekend zijn dat wij daar vaker moeite mee hebben gehad. Toch hebben wij deze minister, met begrip voor haar moeilijk en gevoelige portefeuille, vaak het voordeel van de twijfel hebben gegeven. Maar na deze vertoning is het vertrouwen van D66 in déze minister, toch echt iets teveel gevraagd. En daarom zal de fractie van D66 stemmen voor de motie van wantrouwen. De fractie van D66 is niet uit op een kabinetscrisis. Wel zeggen wij het vertrouwen op in minister Verdonk. Wat ons betreft zal dat leiden tot het vertrek van de minister, zoals gebruikelijk wanneer een minister niet het vertrouwen meer heeft van alle coalitiefracties. Wij wachten nu af of de regering, onze coalitiepartijen en de Minister-President kiezen voor deze minister, of voor het voortbestaan van het kabinet als geheel.