/

Back to home page

Economy

Allmänna revisionstjänsten

   Wed 10/04/2002

Den 1 april 2000 ersattes den interna revisionsenheten vid GD XX av den allmänna revisionstjänsten och ett flertal interna revisionstjänster i generaldirektoraten. Detta innebär att den allmänna revisionstjänsten arbetat i nästan två år och kommissionen bör ha en klar bild av vad den åstadkommit.

1. Hur ser personalförhållandena vid de nya tjänstegrenarna ut jämfört med de gamla?

 

2. Hur många revisionsrapporter har utarbetats av den nya tjänsten och vad har dessa handlat om?

 

3. Hur ser produktionen ut i jämförelse med den tidigare tjänstegrenen?

 

4. Stämmer det att ett stort antal tjänstemän, bland dem en inspektör, ser sig om efter nya arbeten eller har lämnat tjänsten? Hur ser den här personalomsättningen ut, jämfört med förhållandena tidigare? Är det här något som berör kommissionen?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-0966+0+DOC+XML+V0//SV