/

Back to home page

European Parliament Economy

BETÆNKNING om decharge til Kommissi onen for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 1997 (Sektion I – Parlamentet, II – Rådet, III – Ko mmissionen, IV – Domstolen og V – Revisionsretten)

   Wed 12/01/2000

Den 29. april 1998 forelagde Kommissionen, jf. EKSF-traktatens artikel 78g, EF-traktatens artikel 275a og Euratom-traktatens artikel 179b, Parlamentet forvaltningsregnskab og balance for regnskabsåret 1997 samt beretningen om gennemførelsen af det almindelige budget (SEK(1998) 520, SEK(1998) 522, SEK(1998) 519)

Den 16. november 1998 forelagde Revisionsretten Parlamentet sin årsberetning for regnskabsåret 1997 med henvisning til forskellige særberetninger.

På mødet den 14. december 1998 meddelte Parlamentets formand, at han havde henvist disse dokumenter til Budgetkontroludvalget som korresponderende udvalg og til de relevante udvalg som rådgivende udvalg (C4-0350/1998, C4-0351/1998, C4-0351/1998).

På mødet den 29. oktober 1998 havde Budgetkontroludvalget valgt Brinkhorst til ordfører. Den 15. marts 1999 fremsendte Rådet sin henstilling om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af De Europæiske Fællesskabers almindelige budget for regnskabsåret 1997 til Parlamentet (C4-0156/1999).

På møder den 26. november 1998, 19. januar, 23. februar, 15.-16. marts, 12. april og 20. april 1999 behandlede Budgetkontroludvalget forvaltningsregnskab og balance for regnskabsåret 1997, beretningen om gennemførelsen af det almindelige budget, Revisionsrettens årsberetning, arbejdsdokumenterne om de forskellige sektorer af Fællesskabets virksomhed, Rådets henstilling og udkastet til betænkning og de rådgivende udvalgs udtalelser.

På mødet den 4. maj 1999 vedtog Parlamentet at udsætte afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 1997 (A4- 0201/1999).

Med skrivelse af 8. oktober 1999, 12. november 1999 og 6. december 1999 underrettede Kommissionen Parlamentet om, hvilke foranstaltninger den havde truffet på baggrund af denne beslutning.

På mødet den 21. september 1999 valgte Budgetkontroludvalget van der Laan til ordfører.

På møder den 6. december 1999 og 11. januar 2000 behandlede det udkastet til betænkning.

På sidstnævnte møde vedtog det enstemmigt (1 hverken for eller imod) forslaget til afgørelse om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 1997, enstemmigt forslaget til afgørelse om afslutning af regnskaberne vedrørende gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 1997, enstemmigt (1 hverken for eller imod) forslaget til beslutning samt enstemmigt (1 hverken for eller imod) betænkningen som helhed.

Til stede under afstemningen var: Theato (formand), van der Laan (ordfører og næstformand),Bösch (næstformand), Blak (næstformand), Camre, Dell'Alba, Folias (for Costa), van Hulten,Kuhne, Langenhagen, Mastorakis (for Hollande), McCartin (for Khanbhai), Mulder (for Di Pietro), Pomes-Ruiz, Rühle (for Staes), Stauner og Turmes (jf. forretningsordenens artikel 153).

Udtalelsen fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi er vedføjet denne betænkning.

Betænkningen indgivet den 12. januar 2000.

Fristen for ændringsforslag til denne betænkning vil fremgå af forslaget til dagsorden for den mødeperiode, hvor den skal behandles.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA5-2000-0004%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fDA