/

Back to home page

European Parliament Economy

BETÆNKNING om Kommissionens opf ?lgningsrapport om de foranstaltninger, der er truffet i lyset af Europa-Parlamentets bemÊrkninger i dets beslutning om decharge for 1997

   Thu 14/12/2000

Med skrivelse af 13. marts 2000 fremsendte Kommissionen, jf. finansforordningens artikel 89, stk. 8, sin opf ?lgningsrapport om de foranstaltninger, der er truffet i lyset af Europa- Parlamentets bemÊrkninger i dets beslutning om decharge for 1997 (KOM(2000) 224 ñ 2000/2113(DEC)) til Parlamentet.

PÂ m ?det den 19. maj 2000 meddelte Parlamentets formand, at denne rapport var henvist til Budgetkontroludvalget som korresponderende udvalg og til alle ber ?rte udvalg som rÂdgivende udvalg (C5-0223/2000).

PÂ m ?det den 24. maj 2000 valgte Budgetkontroludvalget Lousewies van der Laan til ordf ?rer.

PÂ m ?der den 7. november og 5. og 12. december 2000 behandlede udvalget Kommissionens rapport og udkastet til betÊnkning

PÂ sidstnÊvnte m ?de vedtog det enstemmigt forslaget til beslutning.

Til stede under afstemningen var: Herbert Bˆsch (m ?deformand), Lousewies van der Laan (nÊstformand og ordf ?rer), Bert Doorn (for Raffaele Costa), Christos Folias (for Brigitte Langenhagen), Christopher Heaton-Harris, Helmut Kuhne, JosÈ Paulo Martins Casaca (for Anne Ferreira), John Joseph McCartin (for Gabriele Stauner), Mair Eluned Morgan, Jan Mulder (for Antonio Di Pietro), JosÈ Javier PomÈs Ruiz, Heide R ?hle (for Claude Turmes), Bart Staes, Rijk van Dam og Michiel van Hulten.

Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport vedtog den 28. november 2000 ikke at afgive udtalelse.

BetÊnkningen indgivet den 14. december 2000.

Fristen for Êndringsforslag til denne betÊnkning vil fremg af forslaget til dagsorden for den m ?deperiode, hvor den skal behandles


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA5-2000-0397%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fDA