/

Back to home page

Economy

Den Europ├Žiske Investeringsbanks ansvar over for offentligheden

   Thu 02/12/1999

På ØKOFIN-mødet den 8. oktober 1999 fik Den Europæiske Investeringsbank (EIB) pålagt at åbne sine døre for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, OLAF. I artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1073/1999(1) opfordres hver enkelt institution, organ, kontor og agentur til at vedtage en beslutning, der sætter OLAF i stand til at foretage interne undersøgelser. Som en reaktion herpå fremgår det af protokoller fra møder i EIB's Styrelsesråd, at OLAF ikke vil få adgang til EIB, men kun modtage en rapport fra lederen af bankens interne revisionstjeneste. Amsterdam-traktaten forbyder ikke EIB at acceptere en ekstern revision foretaget af Revisionsretten. En sådan rapport ville hjælpe OLAF og Budgetkontroludvalget med at vurdere, hvor effektiv banken er, og i hvor høj grad den lever op til sit ansvar over for offentligheden. De europæiske borgere og skatteydere forventer en sådan parlamentarisk undersøgelse. Kan De forsikre Europa-Parlamentets medlemmer om, at Rådet vil pålægge EIB at give Budgetkontroludvalget, Revisionsretten og OLAF direkte adgang til alle sine operationer, herunder sin finansforvaltning, i tilfælde af svig, dårlig forvaltning og forsøg på at skjule sandheden?

(1) EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-1999-0070+0+DOC+XML+V0//DA