/

Back to home page

Economy

Euroopan investointipankin julkinen selontekovelvollisuus

   Thu 02/12/1999

Ecofin-neuvoston kokouksessa 8. lokakuuta 1999 Euroopan investointipankki (EIP) velvoitettiin avaamaan ovensa Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksille. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 1073/1999(1) 4 artiklan 1 kohdassa kehotetaan kaikkia toimielimiä ja elimiä tekemään päätös, joka sallii OLAFin suorittaa sisäisiä tutkimuksia.

EIP:n johtokunnan asiaa käsitelleen kokouksen pöytäkirjasta ilmenee, että OLAFille ei anneta pääsyä EIP:hen, vaan sille toimitetaan vain pankin sisäisen tilintarkastuksen johtajan laatima kertomus. Amsterdamin sopimus ei estä EIP:tä hyväksymästä tilintarkastustuomioistuimen tekemää ulkoista tilintarkastusta. Tällainen kertomus tukisi OLAFia ja talousarvion valvontavaliokuntaa pankin tehokkuuden ja julkisen selontekovelvollisuuden arvioinnissa. Euroopan kansalaiset ja veronmaksajat myös edellyttävät parlamentilta tällaista yksityiskohtaista tarkastelua. Voiko neuvosto taata Euroopan parlamentin jäsenille, että se kehottaa EIP:tä sallimaan talousarvion valvontavaliokunnan, tilintarkastustuomioistuimen ja OLAFin suorittaa vapaasti pankin kaikkea toimintaa, mukaan lukien rahastoja, koskevia tutkimuksia tapauksissa, joissa kyse on petoksista, huonosta hallinnosta ja peittelystä?

 

(1) EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-1999-0070+0+DOC+XML+V0//FI