/

Back to home page

European Parliament Economy

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Dublin

   Fri 23/03/2001

Den 22 november 2000 översände revisionsrätten sin rapport till parlamentet om räkenskaperna för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Dublinfonden) avseende budgetåret som avslutades den 31 december 1999, åtföljd av fondens svar (2000/2166(DEC)).

Vid plenarsammanträdet den 15 december 2000 tillkännagav parlamentets talman att hon hade överlämnat dessa dokument till budgetkontrollutskottet (C5-0686/2000).

Den 12 mars 2001översände rådet sin rekommendation till parlamentet om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor när det gäller genomförandet av fondens inkomst- och utgiftsberäkning avseende budgetåret 1999.

Vid sammanträdet den 2 april 2001 tillkännagav parlamentets talman att hon hade överlämnat detta dokument till budgetkontrollutskottet (C5-0000/2001).

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, Thessaloniki

Den 29 november 2000 översände revisionsrätten sin rapport till parlamentet om räkenskaperna för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop-Thessaloniki) för budgetåret som avslutades den 31 december 1999, åtföljda av centrumets svar (2000/2165(DEC)).

Vid sammanträdet den 15 januari 2001 tillkännagav parlamentets talman att hon hade överlämnat dessa dokument till budgetkontrollutskottet (C5-0687/2000).

Den 12 mars 2001översände rådet sin rekommendation till parlamentet om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning när det gäller genomförandet av centrumets inkomst- och utgiftsberäkning avseende budgetåret 1999.

Vid sammanträdet den 2 april 2001 tillkännagav parlamentets talman att hon hade överlämnat detta dokument till budgetkontrollutskottet (C5-0000/2001).


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA5-2001-0108%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fSV