/

Back to home page

Economy

Krav til nederlandske statsborgere om tilbagevenden til Nederlandene i forbindelse med pludselige krav om ydelser fra visse typer af kollektive forsik

   Thu 16/03/2000

1. Er Kommissionen bekendt med de praktiske virkninger, som kongelig anordning nr. 746 har for nederlandske statsborgere, idet det kræves af dem, at de flytter tilbage til Nederlandene, såfremt de fortsat ønsker ydelser fra visse typer af kollektive forsikringer?

2. Deler Kommissionen den opfattelse, at dette udgør en de facto-begrænsning i den frie bevægelighed for personer i Den Europæiske Union?

3. Hvilke skridt vil Kommissionen tage for at sikre, at nederlandske statsborgere fortsat kan bo et sted i Den Europæiske Union efter eget valg uden at blive påført urimelige og uforudsete omkostninger som følge af ny lovgivning?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2000-0797+0+DOC+XML+V0//DA