/

Back to home page

Economy

Kravet om att nederländska medborgare måste återvända till Nederländerna för att kunna tillgodogöra sig ersättningar från vissa former av gruppförsäkr

   Thu 16/03/2000

1. Är kommissionen medveten om de praktiska konsekvenser den kungliga förordningen KB 746 har för nederländska medborgare, i det att den kräver att de måste flytta tillbaka till Nederländerna om de önskar fortsätta att dra nytta av vissa former av gruppförsäkringar?

 

2. Håller kommissionen med om att detta de facto utgör en begränsning av den fria rörligheten för personer i Europeiska unionen?

 

3. Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att garantera att nederländska medborgare även i fortsättningen kan bosätta sig var de vill i Europeiska unionen utan att nödgas betala de omotiverade och oförutsedda kostnader som fastställs i den nya förordningen?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2000-0797+0+DOC+XML+V0//SV
Application: old-lousewiesNL [Reload, Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: dev-lousewiesNL
Active Environment: Design [Development, Testing, Maintenance, Production]
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: newsPost
Controller: Articles
Action: displayArticle
Key(s): kravet_om_att_nederlandska_medborgare_m_ste_tervanda_till_nederlanderna_for
Additional Params: page = 1
tagname = economy
Caching Stats: hits: 0, culls: 0, misses: 4
Execution Time: 172ms (action ~156ms, view ~31ms, requeststart ~16ms)