/

Back to home page

Dutch Politics D66 Economy

Lousewies van der Laan: kansen voor NedCar en Limburg in kenniseconomie en globalisering

   Thu 27/04/2006

Dreigend banenverlies bij autofabriek NedCar in het Limburgse Born vormt op 27 april het onderwerp van een spoeddebat in de Tweede Kamer. Limburg is voor de werkgelegenheid nog sterk afhankelijk van traditionele "maakindustrie". Dat soort productie verdwijnt in toenemende mate naar goedkopere landen.  Volgens fractievoorzitter Lousewies van der Laan moet de Limburgse economie versneld worden hervormd. En die kansen zijn er, juist in Limburg, en juist bij NedCar. Hieronder de bijdrage van Lousewies van der Laan aan het debat.

 

"Wij zijn hier bij elkaar om te spreken over globalisering. Natuurlijk, de noemer van dit spoeddebat is het dreigende banenverlies bij autofabrikant Nedcar, en de zorgen die daarmee gepaard gaan voor de betrokken werknemers en hun families. Maar het eigenlijke onderwerp is economische globalisering, dat wil zeggen: het dichter bij elkaar komen van vroeger gescheiden markten, diensten en producten. De situatie in Limburg is zorgelijk. Waar maatschappelijke, culturele en economische globalisering naar de overtuiging van D66 vooral voordelen heeft voor ons land, zijn de risico’s voor een provincie als Limburg, althans op de korte termijn, groot. Want Limburg heeft relatief veel maakindustrie. Limburg voelt – als één van de meest industrieel georiënteerde provincies van Nederland – sterk de negatieve gevolgen van de globalisering, zoals het sluiten of verplaatsen van productiefaciliteiten door kostenbesparingen. Maar Limburg is ook een regio in transitie. Limburg maakt een ontwikkeling door van traditioneel industriële provincie, naar een innovatieve regio die onderdeel uitmaakt van de Technologische Topregio Eindhoven – Leuven – Aken. Er zijn veel mogelijkheden, ondermeer op het gebied van medische systemen, de health care and cure. Belangrijk is dus dat rijk, provincie en bedrijfsleven de handen ineenslaan om te investeren in de regio om die transitie verder te ondersteunen en realiseren. Wat zijn de inspanningen van het kabinet en de andere partners om de economische structuur in Limburg te versterken? Welke mogelijkheden zijn er op de korte en langere termijn? Op welke manier geeft het kabinet uitvoering aan de motie Bakker c.s. (29800 XIII, nr. 64), die oproept bij de verdeling van de FES middelen rekening te houden met Limburg? D66 is van mening dat Nederland vooral kan profiteren van het kleiner worden van de wereld. Van een geïnternationaliseerde economie, van het wegvallen van grenzen. Want Nederland is een open land, met een sterke handelsgeest, en met grote innovatieve en creatieve kracht. Maar om de vruchten van globalisering ook daadwerkelijk te kunnen plukken in die regio’s van ons land die de grootste economische omwentelingen zullen moeten doormaken, is een actieve inspanning van de kant van de overheid noodzakelijk. Het verder ondersteunen en ontwikkelen van de Limburgse kenniseconomie staat dus centraal. En de regio Zuid Oost Nederland heeft heel veel potentie. Zo zijn er veel hoogwaardige bedrijven gevestigd, zoals Philips en DSM. Als enige regio in Nederland heeft het de Lissabondoelstellingen al behaald! Als enige regio zijn de private R&D uitgaven (2,24% BRP) hoger dan de publieke. Daarmee wordt de Europese doelstelling van 2% ruimschoots gehaald. In januari 2007 stopt de zogenaamde Investerings Premie Regeling regeling (maakt nu onderdeel uit van een breder instrument). Limburg heeft hier in het bijzonder last van omdat de Duitsers wel hun IPR regeling hebben verlengd. Dit maakt de Limburgse bedrijventerreinen, die nauw concurreren met de terreinen over de grens, minder aantrekkelijk. Europeesrechtelijk mag de regeling nog verlengd worden. Welke mogelijkheden ziet de regering voor een eventuele verlenging van de regeling? D66 wil in het bijzonder de minister-president en de minister van Economische Zaken complimenteren met de vele inspanningen voor de regio, in het bijzonder ook op het gebied van het verwezenlijken van een nieuwe naftakraker in Limburg. Dit zou werkgelegenheid bieden aan zo’n 450 mensen. Kan de minister van Economische Zaken al een toelichting geven op de gesprekken die hij tijdens zijn bezoek aan Saoedi-Arabië heeft gehad met mogelijke investeerders? Wij waarderen de betrokkenheid van de regering bij het oplossen van de huidige problemen rond NedCar. Het is goed dat Nedcar en de bonden er samen uitgekomen zijn en dat er samen met Mitsubishi gekeken wordt naar nieuwe partners en producten. Het zijn onzekere tijden, maar de manier waarop de werknemers hiermee zijn omgegaan is een groot compliment waard. Geen Franse toestanden en wilde stakingen, maar een redelijke en constructieve houding. Met de overeenkomst zijn stakingen afgewend, maar de toekomst ziet er nog niet rooskleurig uit. Er is een kans dat er over een jaar mensen verplicht een andere baan zullen moeten zoeken. D66 wil dat er op tijd worden begonnen met het herscholen en herplaatsen van de boventallige werknemers van Nedcar. Is het kabinet bereid om mee te werken aan het ontwikkelen van een mobiliteitscentrum en – indien nodig – aanvullend middelen ter beschikking te stellen om het sociale plan tot een goed einde te brengen (meefinancieren premies werkgevers, werknemers, etc.)? Het stimuleren van innovatieve clusters is een topprioriteit van dit kabinet. Om de hoogwaardige productiefaciliteit in Born te versterken en aantrekkelijk te houden voor nieuwe opdrachtgevers is het ook nodig dat het bedrijf goed is aangesloten bij het innovatieve automotive cluster. Wat doet het kabinet precies op dit punt? Ook zijn we benieuwd naar de reactie van de minister op de uitspraken van Luc de Soete, dat Nedcar slecht verankerd is in de toeleveringsindustrie en kennisinfrastructuur in de regio. Zo zou de assemblagefabriek van Nedcar geen banden hebben met het Automotive Technology Centre in Eindhoven. Dat is toch heel vreemd. Graag een reactie. D66 hecht dus groot belang aan het gereed maken van regio’s als Limburg om volop deel te kunnen hebben aan de voordelen van een geglobaliseerde economie. En wij vinden het van belang om al het mogelijke te doen dat ook een bedrijf als NedCar kan profiteren van die transitie. Wij zien de reactie van de regering graag tegemoet."