/

Back to home page

Economy

Offentlig ansvarsskyldighet för Europeiska investeringsbanken

   Thu 02/12/1999

Vid sammanträdet i Ekofin-rådet den 8 oktober 1999 uppfordrades EIB att öppna sina dörrar för byrån för bedrägeribekämpning, OLAF. I artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1073/1999(1) uppmanas alla institutioner, organ och byråer att anta ett beslut som gör det möjligt för OLAF att utföra interna utredningar. Protokollet från EIB:s direktion visar, som svar på detta, att OLAF inte skulle äga tillträde till EIB utan endast erhålla en rapport från ordföranden i bankens revisionskommitté. Amsterdamfördraget förbjuder inte EIB från att acceptera en extern granskning utförd av revisionsrätten. En sådan rapport skulle hjälpa OLAF och budgetkontrollutskottet att utvärdera bankens effektivitet och offentliga ansvarsskyldighet. Europas folk och skattebetalare förväntar sig att parlamentet utför en sådan noggrann granskning. Kan rådet försäkra parlamentsledamöterna om att det kommer att uppmana EIB att ge budgetkontrollutskottet, revisionsrätten och OLAF direkt tillträde till hela dess verksamhet, inklusive finansförvaltningen, vid bedrägeri, bristfällig förvaltning och försök att dölja oegentligheter?

(1) EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-1999-0070+0+DOC+XML+V0//SV