/

Back to home page

European Parliament Economy

om kommissionens rapport om åtgärder som vidtagits till följd av iakttagelserna i Europaparlamentets resolution om ansvarsfrihet för 1997 (KOM(2000) 224 - C5-0223/2000 - 2000/2113(DEC))

   Thu 14/12/2000

Kommission överlämnade den 13 mars 2000 i enlighet med artikel 89.5 i budgetförordningen sin rapport om åtgärder som vidtagits till följd av iakttagelserna i Europaparlamentets resolution om ansvarsfrihet för 1997 (KOM(2000) 224 – 200/2113(DEC)).

Kommission överlämnade den 13 mars 2000 i enlighet med artikel 89.5 i budgetförordningen sin rapport om åtgärder som vidtagits till följd av iakttagelserna i Europaparlamentets resolution om ansvarsfrihet för 1997 (KOM(2000) 224 – 200/2113(DEC)).

Vid sammanträdet den 19 maj 2000 tillkännagav parlamentets talman att hon hade hänvisat detta dokument till budgetkontrollutskottet som utsetts till ansvarigt utskott och till berörda utskott för deras yttranden (C5-0223/2000).

Vid sitt sammanträde den 24 maj 2000 bekräftade budgetkontrollutskottet utnämningen av Lousewies van der Laan till föredragande.

Vid utskottssammanträdena den 7 november, 5 och 12 december 2000 behandlade utskottet förslaget till betänkande.

Vid det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet enhälligt förslaget till resolution.

Följande var närvarande vid omröstningen: Herbert Bösch (ordförande för sammanträdet), Lousewies van der Laan (vice ordförande och föredragande), Bert Doorn (suppleant för Raffaele Costa), Christos Folias (suppleant för Brigitte Langenhagen), Christopher Heaton- Harris, Helmut Kuhne, José Paulo Martins Casaca (suppleant för Anne Ferreira), John Joseph McCartin (suppleant för Gabriele Stauner), Eluned Morgan, Jan Mulder (suppleant för Antonio Di Pietro) José Javier Pomés Ruiz, Heide Rühle (suppleant för Claude Turmes), Bart Staes, Rijk van Dam och Michiel van Hulten.

Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott beslutade den 28 november 2000 att inte avge något yttrande.

Betänkandet ingavs den 14 december 2000.

Fristen för att inge ändringsförslag till detta betänkande kommer att anges i förslaget till föredragningslista för den sammanträdesperiod vid vilken det skall behandlas.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA5-2000-0397%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fSV