/

Back to home page

Economy

Sisäisen tarkastuksen toimiala

   Wed 10/04/2002

Komission PO XX:n sisäisen tarkastuksen yksikkö korvattiin 1. huhtikuuta 2000 sisäisen tarkastuksen toimialalla ja useilla eri pääosastoissa toimivilla sisäisen tarkastuksen ryhmillä. Sisäisen tarkastuksen toimiala on siis toiminut lähes kaksi vuotta, joten komissiolla tulisi olla selkeä arvio sen saavutuksista.

  • Kuinka paljon uudella toimialalla on henkilökuntaa verrattuna aikaisempaan yksikköön?
  • Kuinka monta tarkastuskertomusta uusi toimiala on laatinut, ja mitä aiheita niissä on käsitelty?
  • Millainen tämä määrä on verrattuna aikaisemman yksikön laatimien kertomusten määrään?
  • Onko totta, että monet sisäisen tarkastuksen toimialan virkamiehistä, mukaan lukien yksi valvoja, etsivät uusia työpaikkoja tai ovat lähteneet yksiköstä? Minkälainen tilanne on verrattuna aikaisemman yksikön henkilöstön vaihtuvuuteen? Onko komissio huolestunut asiasta?

 


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-0966+0+DOC+XML+V0//FI