/

Back to home page

Dutch Politics Education D66

Sneller verbetering van onderwijs

   Thu 28/09/2006

D66 heeft er bij de algemene politieke beschouwingen voor gezorgd dat er sneller dan gepland 1000 brede scholen extra komen. In hetzelfde aangenomen voorstel bedongen de sociaal-liberalen dat schoolgebouwen versneld opgeknapt, conciërges aangenomen en leraren bijgeschoold worden. Daarnaast steunde een meerderheid van de Kamer het voorstel van D66 om de no-claimregeling in de zorg te vervangen. D66 stelt voor om voorvarend te beginnen met het realiseren van 1000 extra “brede scholen” in 2011. “Breed” wil in dit geval zeggen dat de onderwijs wordt gecombineerd met buitenschoolse opvang, sport, cultuur, huiswerkbegeleiding en welzijn. Het bijscholen van leraren, het aannemen van extra conciërges en het opknappen van schoolgebouwen maakt ook deel uit van het voorstel. Het vervangen van de no-claimregeling door een andere regeling, bijvoorbeeld met een redelijk eigen risico, heeft verschillende redenen. De huidige no-claimregeling belast gehandicapten en chronisch zieken onevenredig. Daarnaast is de regeling bureaucratisch en levert het patiënten veel papierwerk op. D66 stemde tegen het voorstel van de PvdA om de no-claimregeling zonder meer af te schaffen, omdat dit leidt tot stijgende kosten in de zorg en daarmee tot hogere zorgpremies. Bovendien leidt dit voorstel waarschijnlijk tot een verschraling van het zorgpakket. De Democraten stelden ook voor om het geld dat wordt uitgegeven aan scholenfusies vanaf 2007 te bestemmen voor een betere beloning voor goed presterende leraren. Ten slotte stelde D66 voor om de huishoudens met één kostwinnaar niet meer te bevoordelen boven tweeverdieners of alleenstaanden. Dit bevordert de arbeidsparticipatie en draagt bij aan de emancipatie van vrouwen. Over deze twee voorstellen wordt volgende week gestemd.

Lees hier de bijdrage van Lousewies van der Laan aan het tweede termijn van de algemene beschouwingen