/

Back to home page

Europe

Anslutningsfördrag

   Tue 02/07/2002

I punkt 22 i slutsatserna från Europeiska rådets möte i Sevilla talas det om "anslutningsfördraget", medan det i punkt 10 i slutsatserna från Europeiska rådets möte i Laeken talas om "anslutningsfördragen".

1. Kan kommissionen bekräfta för oss att det håller på att utarbetas ett enda anslutningsfördrag?

 

2. Om så är fallet: när har det beslutats att ett enda anslutningsfördrag skall utarbetas? Och vilka är bevekelsegrunderna till att man beslutat om att ha ett enda anslutningsfördrag?

 

3. Anser kommissionen som vi att det inte kan bli frågan om någon prejudicerande verkan här, eftersom det är frågan om att högst tio länder samtidigt skall ansluta sig?

 

4. Hur går principen om att vart och ett kandidatland skall bedömas individuellt ihop med att alla kandidatländer skall tas med i ett enda anslutningsfördrag?

 

5. Delar kommissionen vår åsikt om att det som skett blir till förfång för den demokratiska kontrollen över anslutningsprocessen, eftersom de nationella parlamenten nu kan säga "ja" eller "nej" endast till fördraget i dess helhet och inte separat till enskilda kandidatländer? Tycker kommissionen detta är att föregå med gott exempel inför kandidatländerna i fråga om demokratiskt handlande?

 

6. Har kommissionen för avsikt att fortfarande låta de nationella parlamenten säga sitt vid den individuella bedömningen av medlemsländerna? Om så är fallet: på vilket sätt då?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-2070+0+DOC+XML+V0//SV