/

Back to home page

Europe

Benoeming van Ricardo Levi tot directeur van de Forward Studies Unit van de Commissie

   Thu 11/05/2000

Op 3 mei kondigde Commissievoorzitter Prodi de benoeming aan van Ricardo Levi tot directeur van de Forward Studies Unit.

  1. Welke procedure werd er voor deze benoeming gevolgd? Werd de post gepubliceerd? Waren er nog andere kandidaten? Was er intern geen geschikte kandidaat te vinden om deze post te vervullen?
  2. Betreft het hier een tijdelijke benoeming voor de duur van de ambtstermijn van voorzitter Prodi of een vaste post?
  3. Indien niet de gebruikelijke procedure werd gevolgd en het hier om een vaste post gaat, is de Commissie dan niet van mening dat dit voorbeeld van "parachutage" haaks staat op haar verklaarde voornemens van hervorming, openheid en bevordering op grond van verdienste?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2000-1557+0+DOC+XML+V0//NL