/

Back to home page

Europe

Kommissionens utnämning av Ricardo Levi till direktör för Framtidsenheten

   Sat 11/03/2000

Den 3 maj meddelade Europeiska kommissionens ordförande Prodi att Ricardo Levi skulle utnämnas till direktör för Framtidsenheten.

1. Vilket förfarande har följts i samband med denna utnämning? Var tjänsten utannonserad? Fanns det några andra sökanden till tjänsten? Fanns det inte någon intern sökande med tillräckliga meriter för tjänsten?

 

2. Är denna tjänst tillfällig och knuten till ordförande Prodis mandattid eller är det fråga om tillsättningen av en fast tjänst?

 

3. Om något sedvanligt förfarande inte ägde rum och det handlar om en fast tjänst kan kommissionen då instämma i att detta exempel på oväntad utnämning strider mot dess uttalade avsikter om reformering, öppenhet och avancemang grundat på meriter?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2000-1557+0+DOC+XML+V0//SV