/

Back to home page

Europe

Mul- och klövsjukan: granskning av EU:s politik om att inte vaccinera

   Fri 07/09/2001

Kommissionen framhåller, som svar på frågan E-1195/01(1) i mars i år, att den till fullo stöder en granskning av den nuvarande inställningen till vaccinering, men den pekar även på bristen på politiskt stöd för en sådan granskning både i rådet och Europaparlamentet. Kommissionen framhåller att denna brist speglar den väldefinierade begränsningen i en politik som inbegriper, men inte är begränsad till, inverkningar på handel.

I april i år gav emellertid Europaparlamentet, i resolutionen PE 303 051 (Europaparlamentets resolution om Europeiska kommissionens uttalande om mul- och klövsjukan i Europeiska unionen), uttryck för sitt klara politiska stöd för en granskning och uppmanade kommissionen att omedelbart granska Europeiska unionens grundläggande politik om att inte vaccinera.

 

Nu, den första veckan av september 2001, finns det tydliga bevis för att man ännu inte har mul- och klövsjukan under full kontroll. Detta faktum är särskilt oroande eftersom sjukdomen är mycket svårare att bekämpa under vintern än under sommaren. Dessutom finns det risk för att mul- och klövsjukan utvecklar sig till en epidemi bland vilda djur i Förenade kungariket.

 

Mot bakgrund av att man beräknade att mul- och klövsjukan skulle bryta ut endast var tionde år, och att politiken från 1991 om att inte vaccinera grundar sig på dessa beräkningar, håller kommissionen med om att den överhängande risken för ännu en vinter med mul- och klövsjuka borde leda till en brådskande omprövning av politiken om att inte vaccinera, innan vintern bryter ut?

 

Kommissionen hävdar helt korrekt att inverkningarna på handeln är grunden för en politik om att inte vaccinera. Håller kommissionen med om att mul- och klövsjukekrisen förra vintern lärde oss att den negativa verkan på många ekonomiska sektorer väger betydligt tyngre än den verkan som en allmän profylaktisk vaccinering skulle ha på EU:s externa handel? Håller kommissionen med om att den ekonomiska effekten av att inte vaccinera är beroende av hur ofta och med vilken intensitet utbrotten kommer? Var ligger i så fall vändpunkten från en positiv till en negativ ekonomisk verkan?

 

Om en granskning av politiken om att inte vaccinera skulle leda till allmän profylaktisk vaccinering, vilka steg har kommissionen hittills tagit för att försäkra att det finns tillräckligt mycket vaccin tillgängligt med kort varsel om mul- och klövsjukan skulle bryta ut igen?

 

(1) EGT C 364 E, 20.12.2001, s. 58.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2001-2512+0+DOC+XML+V0//SV