/

Back to home page

Europe

Personeelswijzigingen in de Europese Commissie

   Mon 29/05/2000

Op 4 mei 2000 informeerde Commissaris Kinnock het EP over het beleid van de Commissie ten aanzien van de benoeming van hoge ambtenaren.

Kandidaten voor A1- en A2-posten worden ondervraagd door een panel van hoge ambtenaren dat momenteel wordt bijgestaan door een adviserend deskundige van buiten met de nodige ervaring op het gebied van de keuze van leidinggevend personeel. Dit panel beoordeelt op objectieve wijze de beroepsmatige en leidinggevende kwaliteiten en vermogens die voor de post van belang zijn en beveelt een aantal kandidaten aan. Deze worden vervolgens gehoord door de vak-Commissaris die het meest rechtstreeks bij de post betrokken is (en de kandidaten voor A1-posten eveneens door de Commissaris die verantwoordelijk is voor het personeel). Deze laatste draagt aan het College vervolgens officieel de kandidaat voor op wie in samenspraak met de vak-Commissaris en de voorzitter van de Commissie de keuze is bepaald.

Kan de Commissie toelichten op welke wijze deze procedure is gevolgd met betrekking tot de heren O'Sullivan, Trojan, Petite en Levi die de dag daarvoor waren benoemd?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2000-1629+0+DOC+XML+V0//NL